Academie voor Patiënt en Mantelzorger doorstaat ‘snelle toets’

De Academie voor Patiënt en Mantelzorger heeft met succes de snelle toets van zorgverzekeraars CZ en VGZ afgerond op weg naar een regionaal trainingscentrum voor heel Zuid-Limburg. Het Maastricht UMC+ heeft samen met Envida en andere Zuid-Limburgse partners het initiatief genomen om de activiteiten van de Academie verder op te schalen via een zorgtransformatieplan. Daarmee worden transformatiegelden aangevraagd die vanuit het Integraal Zorgakkoord beschikbaar zijn gesteld.    

Vanuit de Academie voor Patiënt en Mantelzorger leren patiënten en hun mantelzorgers relatief eenvoudige verpleegkundige handelingen uit te voeren. Denk daarbij aan ogen druppelen, steunkousen aantrekken, wondverzorging en het verwisselen van intraveneuze medicatie, bijvoorbeeld antibiotica, in de thuissituatie. Daarnaast wordt ook hulp geboden in het leren omgaan met digitale zorgtoepassingen en worden groepstrainingen gegeven over hoe om te gaan met mentale impact van ziekte. De resultaten en ervaringen van het Maastricht UMC+ en Envida zijn inmiddels zo positief dat verdere opschaling in de regio opportuun is.

Juiste zorg op de juiste plek
Het doel van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger is het ondersteunen van de eigen regie, daar waar het kan en gewenst is. Het effect daarvan kan bijdragen aan het verlenen van de juiste zorg op de juiste plek. Het regiobeeld van Zuid-Limburg laat namelijk zien dat de kloof tussen zorgvraag en -aanbod alleen maar groter wordt. Gelet op de verder toenemende vergrijzing en het aantal chronisch zieken en de krapte op de arbeidsmarkt, biedt het verder uitbreiden van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger dan ook een oplossing om die uitdagingen het hoofd te bieden. Uit evaluaties is immers gebleken dat er minder beroep wordt gedaan op de thuiszorg, minder ziekenhuisbezoeken worden gebracht, patiënten meer zelfregie ervaren en de druk op zowel thuiszorg als ziekenhuismedewerkers wordt verlicht. Het credo ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is dan ook meer dan op zijn plaats.

Volgende stappen
Nu de snelle toets succesvol is afgerond, volgt het opstellen van het daadwerkelijke zorgtransformatieplan. Dat plan getiteld ‘Regionale trainingscentra ten behoeve van zelfmanagement in Zuid Limburg’ wordt naast het Maastricht UMC+ en Envida geschreven in samenwerking met Zuyderland (Care en Cure), Vitala+, Cicero Zorgroep, Sevagram, Meander Zorggroep, Vivantes, Mantó, Burgerkracht Limburg en Stichting KOMPAZ Nederland. Daarnaast heeft het MUMC+ de ambitie om andere regio’s in Nederland te helpen om ook vergelijkbare trainingscentra op te zetten op basis van de kennis en expertise die in Zuid-Limburg reeds voorhanden is. Op die manier kan op nog grotere schaal een impactvolle transformatie in de zorg worden gerealiseerd.

Lees hier meer over de Academie voor Patiënt en Mantelzorger.

Academie P&M
Het team dat werkt aan het zorgtransformatieplan voor de Academie van Patiënt en Mantelzorger
Sluit de enquête