Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Anderhalf miljoen provinciale subsidie voor De Maastricht Studie

De Maastricht Studie, een grote cohortstudie van het Maastricht UMC+ naar oorzaken en gevolgen van diabetes type 2, krijgt een subsidie van anderhalf miljoen van de provincie Limburg in het kader van het programma Kennis-As. De subsidie is bedoeld voor de tweede fase van De Maastricht Studie, waarin alle deelnemers aan het onderzoek opnieuw worden onderzocht.

In oktober 2020 is de eerste fase van De Maastricht Studie, die voornamelijk bestond uit het genereren van data en kennis, afgerond. De uitkomsten geven een goed inzicht in de gezondheid van de Limburgse bevolking. Met de data die de metingen van inmiddels 9000 deelnemers hebben opgeleverd, zijn er relaties blootgelegd tussen diabetes type 2 en andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, maar ook depressie, dementie en bepaalde oogziekten. Het onderzoek heeft geresulteerd in ruim negentig wetenschappelijke publicaties en 36 volwaardige promotietrajecten.

Tweede fase

In de tweede fase van De Maastricht Studie (DMS2) worden deelnemers opnieuw uitgenodigd om alle metingen die al eerder zijn verricht, opnieuw te ondergaan. Dat geeft de mogelijkheid om conclusies te trekken over oorzaak en gevolg, alsmede de snelheid waarmee veranderingen in de gezondheid plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een vertaling van innovatieve kennis naar praktische toepassingen die het fysieke en mentale welzijn van Limburgers verbeteren. Belangrijke doelen zijn het voorkomen van chronische ziekten en verbetering van de leefstijl, de sociale omgeving, de kwaliteit van leven en daarmee: de algehele gezondheid. Om zodoende de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de Limburgse bevolking te verbeteren.

Het meten van de kleinste bloedvaatjes in de nagelriem.
meting van de kleinste bloedvaatjes in de nagelriem

Kennis-As

De tweede fase van De Maastricht Studie past perfect binnen het provinciale programma Kennis-As, waarbij kennisinstellingen (in dit geval het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht) en de provincie Limburg zich gezamenlijk inzetten voor economische en sociale structuurversterking. De economische impact van fase 2 zal vooral merkbaar zijn door verhoogde directe en indirecte werkgelegenheid en door intensievere samenwerking met het bedrijfsleven en de ontwikkeling van spin-offs. Gerekend wordt op nog eens 140 fte aan werkgelegenheid in Limburg (192 fte totaal in Nederland), bovenop de 293 fte die de eerste fase van De Maastricht Studie in Limburg al genereerde (422 fte in heel Nederland).

Vitaliteit

Een wellicht nog belangrijker economisch effect is de beoogde vergroting van de vitaliteit van de Limburgse bevolking als gevolg van leefstijladviezen en vroege opsporing en preventie van chronische ziekten. Een vitale beroepsbevolking is immers een voorwaarde voor een vitale economie. Ter illustratie: ziekteverzuim kost de Nederlandse economie jaarlijks meer dan 10 miljard euro.

De valorisatie van de opgedane kennis zal zich in de tweede fase van De Maastricht Studie sterker richten op het midden- en kleinbedrijf en start-ups, in samenwerking met de campussen Brightlands Maastricht Health Campus, Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en Brightlands Campus Greenport Venlo. DMS2 is in november 2020 van start gegaan.

Sluit de enquête