Subsidie van Zorginstituut Nederland voor Samen Beslissen bij artrose

Het project ‘Samen Beslissen bij artrose: Het Beweeghuis voor iedereen’ krijgt een subsidie van bijna 450.000 euro van Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling ‘Het leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ 2021 – 2025. Dit project richt zich op het verbeteren van de zorg voor mensen met knie- of heupartrose en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Samen beslissen is geen eenmalige actie, maar een proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke behandeling of zorg het beste bij de patiënt past. Hierbij worden alle opties, voor- en nadelen, voorkeuren en omstandigheden van de patiënt meegenomen. Om samen te kunnen beslissen is het belangrijk dat patiënten beschikken over de juiste vaardigheden om informatie over zorg en preventie te kunnen vinden, begrijpen en toepassen.

Kwetsbare doelgroep
Mensen met artrose en beperkte gezondheidsvaardigheden zijn extra kwetsbaar. Ze zijn vaak minder actief, minder zelfredzaam, hebben een hogere ziektelast en beschikken over minder kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan met hun eigen gezondheid. Niet of nauwelijks bewegen leidt tot (nog) meer gezondheidsklachten, terwijl een actieve leefstijl juist een belangrijke behandeloptie is.

Doelstellingen
Om deze doelgroep meer te betrekken bij hun zorgproces is het project ‘Samen Beslissen bij artrose’ opgezet. Het project richt zich op:

  1. Tijdige signalering van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
    Alle betrokken professionals weten wat beperkte gezondheidsvaardigheden zijn, kunnen deze bij patiënten in de praktijk herkennen en passen hun communicatie met de betrokken patiënt hierop aan.
  2. Structureel inrichten van het Samen Beslissen proces in de spreekkamer
    Er wordt tijdens een consult structureel meer tijd ingericht voor het Samen Beslissen-proces. Om samen met de patiënt te beslissen over de best passende zorg worden door een casemanager wensen, behoeften, mogelijkheden en de impact op het leven in kaart gebracht en besproken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van patiëntuitkomsten en beschikbare tools als de Gezondheidsmeter (Ziektelastmeter), keuzekaarten en de terugvraagmethode.
  3. Gerichte begeleiding naar best passend (zorg)aanbod
    Het verwijsproces is ingericht op warme overdracht en gerichte begeleiding  van de patiënt naar passend aanbod, zoals de beweegcoach of de fysiotherapeut.

Samen met patiënten
Tijdens het hele project vinden praktijkchecks plaats om  het proces met patiënten en naasten te doorlopen en te toetsen. Ook zullen enkele taalambassadeurs vanuit het Bondgenootschap Laaggeletterdheid Maastricht – Heuvelland betrokken worden Dit bondgenootschap is een breed samenwerkingsverband rondom laaggeletterdheid in de regio.

Samenwerking met veel partners
Het Beweeghuis is een multidisciplinair lijn-overstijgend netwerk (0e t/m 3e lijn) voor mensen met beweegklachten in Maastricht-Heuvelland, waarbij huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten én het sociale domein samenwerken. Dit netwerk is dan ook de perfecte plek om het project vorm te geven en structureel in te bedden. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met Burgerkracht Limburg, Coöperatie VGZ en het team Persoonsgerichte Zorg van het MUMC+.

Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland met subsidie uit de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van VWS. Stichting Beter Samen heeft als hoofdaanvrager namens alle partners binnen het Beweeghuis de subsidie aanvraag succesvol ingediend.

Maat en ritme sport
Sluit de enquête