Nieuws | 29 juni 2016

Van efficiënt zorgproces tot optimale patiëntenzorg

Value based healthcare: de toekomst van duurzame gezondheidszorg

Binnen het Maastricht UMC+ wordt voortdurend gewerkt aan zorginnovatie en het toegankelijk maken van duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Zo heeft het recent afgeronde project 'Operational Excellence in de topreferente cardiovasculaire zorg' er onder meer voor gezorgd dat in het Hart+Vaat Centrum van Maastrichtse ziekenhuis inmiddels een efficiënt zorgpad is geïmplementeerd voor patiënten die behoefte hebben aan een pacemaker of inwendige defibrillator (ICD). Door de behandeling rondom deze zogeheten cardiale resynchronisatietherapie (CRT) zo optimaal mogelijk in te richten kunnen onder andere kosten worden bespaard, wachttijden worden verkort en bovenal de patiënt de best mogelijke zorg worden geboden.

Value-based healthcare is een relatief nieuw begrip in de gezondheidszorg, waarbij alles er op is gericht om waarde voor de patiënt te maximaliseren en zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Het Maastricht UMC+ omarmt deze werkwijze en brengt de achterliggende theorie op verschillende manieren in de praktijk. Dat wordt gedaan door gebruik te maken van operational excellence, een methode waarmee zorgprocessen efficiënt kunnen worden ingericht. Met name bij complexe (cardiovasculaire) aandoeningen valt er veel winst te behalen in de optimalisatie van zorg.

Optimaal zorgpad
Hart+Vaat CentrumHart+Vaat CentrumEen goed voorbeeld waarbij de gedachte van value-based healtcare goed is benut, is de zorg rondom de zogenoemde cardiale resynchronisatietherapie. Patiënten die hier voor in aanmerking komen, krijgen een ICD of een pacemaker. De elektrofysioloog plaatst deze, waarna de patiënt wordt overgedragen aan de cardioloog. Een lang follow-up traject volgt. Normaliter wordt hiervoor een vaststaand protocol gehanteerd, waar zelden of niet van wordt afgeweken. 'Dat kan beter', zo dacht de Maastrichtse elektrofysioloog Kevin Vernooy: "Niet iedere patiënt heeft namelijk dezelfde zorg nodig. Door daar bij het maken van afspraken, het uitvoeren van onderzoeken of bij revalidatie al rekening mee te houden kun je veel tijd en kosten besparen."

Samenwerking
In samenwerking met medisch technologiebedrijf Medtronic en de academische ziekenhuizen van Liverpool en Kopenhagen werd de zorg rondom CRT minutieus onder de loep genomen. Hoe zorgen we ervoor dat een patiënt niet drie keer hoeft terug te komen voor verschillende afspraken? Heeft de patiënt deze nazorg wel nodig? Waar zitten bottlenecks in de overdracht? Door dergelijke vragen te stellen kunnen problemen worden gesignaleerd en vervolgens efficiënter worden ingericht. Uiteindelijk resulterend in een zorgpad, waarbij sterk wordt geanticipeerd op de behoeften van iedere patiënt.

Waarde scheppen
Prof. dr. Michael Jacobs, hoofd van het Maastricht Hart+Vaat Centrum, voorziet dat het principe van value based healtcare in de toekomst verder zijn intrede zal doen in de gezondheidszorg: "Er wordt steeds meer gekeken naar de patiënt als individu. We willen er voor zorgen dat hij of zij de meest optimale behandeling krijgt in een op maat gemaakt zorgpad. Door de zorgkosten daarnaast zo laag mogelijk te houden, zorgen we ervoor dat we waarde scheppen. Zowel voor de patiënt als voor de gezondheidszorg in het algemeen."

Het project 'Operational Excellence in de topreferente cardiovasculaire zorg' is onder meer mogelijk gemaakt door steun van de Provincie Limburg.