Betalingsvoorwaarden

 

Op alle met het academisch ziekenhuis Maastricht gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  De onderstaande algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het ziekenhuis/de specialist en de patiënt inzake ziekenhuisopname, en/of (poli)klinische behandeling, het leveren van goederen, het verrichten van diensten, het leveren van genees- en verbandmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens het ziekenhuis wordt verricht of wordt verstrekt en wordt berekend aan patiënten en andere natuurlijke- en rechtspersonen.

  • Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen of ten kantore van het academisch ziekenhuis Maastricht. 
  • Het academisch ziekenhuis Maastricht is in gevallen waarin daartoe naar zijn oordeel duidelijke aanleiding bestaat, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.
  • Indien de debiteur in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de debiteur. In ieder geval is de debiteur in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien het academisch ziekenhuis Maastricht hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de debiteur.De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de debiteur. 
Sluit de enquête