Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Cardiology Heart and Vascular Center

Heart and Vascular Center is a knowledge and treatment for patients with cardiovascular disease or at increased risk of cardiovascular disease. Specialists from various disciplines work together here; neurologists, vascular surgeons, internists vascular medicine, cardiologists, cardiovascular surgeons, and dermatologists. Examples of cardiovascular disease: myocardial infarction, stroke, claudication (intermittent claudication), a dilated stomach artery and narrowed carotid arteries. Risk factors for cardiovascular disease such as diabetes, high blood pressure, high cholesterol, unhealthy diet and smoking ..
Contact

Phone 043-387 27 27

Openingstijden
Monday to Friday from 8.30 to 17.00.
Route in het ziekenhuis

Route: Volg 5  Niveau 1 (plattegrond)

Polikliniek Hart en Vaat Centrum 

Het Hart en Vaat  Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met hart- en vaataandoeningen of met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. Specialisten van diverse disciplines werken hier samen; neurologen, vaatchirurgen, internisten van de vasculaire geneeskunde, cardiologen, cardiochirurgen, en dermatologen.

Voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn: een hartinfarct, een herseninfarct, etalagebenen (claudicatio intermittens), een verwijde buikslagader en vernauwde halsslagaders.
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, ongezonde voeding en roken..

Verwijzing

Uw huisarts verwijst u naar het Hart en Vaatcentrum. Nieuwe cardiologie-patiënten krijgen binnen enkele werkdagen een afspraak. Dan vinden het gesprek met de arts en het onderzoek plaats en krijgt u de diagnose te horen. Allemaal binnen één dag.  

Telefonische bereikbaarheid  

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

Wat neemt u mee? uw afspraakbevestiginguw patiëntenplaatje (ponsplaatje)

U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie.

Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje Patiëntenplaatje / ponsplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein. 

 

Uw pasfoto in uw dossier

Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.

Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken in de flyer 'Laat u even uw pasfoto maken?'

 

Verhinderd?

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Een bord bij het Hart en Vaat Centrum geeft aan welke wachtijd uw arts heeft.

Aanvullend onderzoek

Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen. 

De arts

Het is niet altijd mogelijk dat u steeds bij dezelfde arts terugkomt voor controle. Dit heeft te maken met het opleiden van artsen (arts-assistenten) in het Maastricht UMC+. Deze arts-assistenten werken ook een aantal maanden bij de polikliniek onder toezicht van een specialist..

Outpatient Clinic Heart and Vascular Center

Heart and Vascular Center is a knowledge and treatment for patients with cardiovascular disease or at increased risk of cardiovascular disease. Specialists from various disciplines work together here; neurologists, vascular surgeons, internists vascular medicine, cardiologists, cardiovascular surgeons, and dermatologists.

Examples of cardiovascular disease: myocardial infarction, stroke, claudication (intermittent claudication), a dilated stomach artery and narrowed carotid arteries.
Risk factors for cardiovascular disease such as diabetes, high blood pressure, high cholesterol, unhealthy diet and smoking ..

Reference

Your GP refers you to the Heart and Vascular Center. New cardiology patients get an appointment within a few days. Then find the conversation with the doctor and the research site and you will hear the diagnosis. All in one day.

What do you bring?

  • your appointment confirmation
  • your patient plate (punch plate)

You log in with your patients plate on the counter.

If you have never been in the Maastricht UMC +, allow it to slide a patient Patients Tag / punch plate to make Office Patient Registration, level 1 on the Poli Square.

Your passport in your file

We make all our patients who visit a clinic or a function department once a passport. This photo will be included in your digital file. An important advantage is that the doctor with whom you have an appointment, you immediately know who you are, if he / she can pick up from the waiting room. Further, in the context of the patient is important that the doctor see at a glance that you are the right person.
Read more about where and when the photograph can be.

Prevented?

If you are unable to attend at the time of appointment, please inform us as soon as possible. There may be someone else in your place and the staff is happy to make a new appointment.

Waiting times

We try to work on time. Still, that does not always work. A sign at the Heart and Vascular Center indicates the waiting period has your doctor.

Additional research

Prick the Central Office (for blood) can be obtained without an appointment. For most other studies, you must make an appointment. If you should come back for several studies Maastricht UMC +, you can schedule the desk clerks ask investigations wherever possible succession.

Cost of treatment

Information about the cost of hospital treatment available at `cost behandeling` .

The doctor

It is not always possible that you always come back to the same doctor for verification. This has to do with educating physicians (physician assistants) in Maastricht UMC +. These physician assistants work a few months at the facility under the supervision of a specialist ..

Sluit de enquête