Een schadeclaim en/of aansprakelijkheidsclaim indienen

Als een schadeclaim uw eerste melding of uiting is van een klacht, vragen wij u om eerst een gesprek te hebben met een van de klachtenfunctionarissen van het Maastricht UMC+. Mogelijk kunnen (delen van) uw klacht in een gesprek met de medewerker(s) waartegen uw klacht zich richt (deels) al opgelost worden. Ook kan de klachtenfunctionaris u informeren over de andere beschikbare klachtmogelijkheden.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via telefoonnummer 043-387 42 04, maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt uw klacht ook mailen naar klachten@mumc.nl

Wat is nodig voor het onderzoek naar een schadeclaim 

Voor het indienen van een schadeclaim kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het meldingsformulier “Formulier aansprakelijkstelling Maastricht UMC+” Om onderzoek te kunnen doen naar de aansprakelijkstelling verzoeken wij u tevens een kopie van het identiteitsbewijs te sturen en een ingevulde en ondertekende machtiging tot het opvragen van relevante medische gegevens. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier: “medische machtiging”. Daarmee machtigt u het Maastricht UMC+ om uw medische gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de claim op te vragen en om de betrokken medewerker(s) een reactie te vragen op uw verwijten. De kopie van uw ID wordt na controle vernietigd. Uw medische informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het onderzoek naar uw schadeclaim. U kunt de machtiging op ieder moment intrekken. 
Het formulier aansprakelijkstelling, de ondertekende machtiging en kopie van uw ID kunt u sturen aan:

Maastricht UMC+
T.a.v. directeur Patiëntenzorg
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
of per e-mail: aansprakelijkheid@mumc.nl

Voor het onderzoek is ook nodig dat u uw schadeclaim onderbouwt. Duidelijk moet zijn welk verwijt u het Maastricht UMC+ maakt, dus wat er naar uw mening fout is gedaan en hoe de behandeling naar uw mening anders had moeten verlopen. U kunt ook aangeven welk bedrag aan schade u vordert Wanneer de machtiging, de kopie ID en de onderbouwing zijn ontvangen, zal het onderzoek naar uw aansprakelijkstelling beginnen. U krijgt op dat moment een tussentijds voortgangsbericht. 

  • Het Maastricht UMC+ stelt een onderzoek in naar de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van uw aansprakelijkstelling. Daarvoor wordt meestal een advies gevraagd aan een extern schade-expertisebureau. Dit is of het expertisebureau Sedgwick te Rotterdam, of het expertisebureau DEKRA Personenschade te Arnhem of het expertisebureau McLarens te Utrecht. Wanneer een van deze bureaus wordt ingeschakeld ontvangt u daarover bericht. Een medewerker van het bureau Sedgwick, DEKRA Personenschade of McLarens zal vervolgens contact met u of uw belangenbehartiger opnemen. Als u dat wenst, kunt u uw schadeclaim aan deze medewerker toelichten in een gesprek. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis plaatsvinden. Een schade-expert en een medisch adviseur van  Sedgwick, DEKRA of McLarens beoordelen vervolgens  uw claim en geven daarover een advies aan het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ neemt hierna een standpunt in. Wanneer aansprakelijkheid wordt erkend, zal vervolgens worden vastgesteld welke schade er is en wat de hoogte van de schade is. 

  • Het Maastricht UMC+ probeert uw schadeclaim zo snel mogelijk af te handelen, binnen de wettelijke termijnen. Wanneer advies gevraagd wordt aan bureau Sedgwick, DEKRA of McLarens, wordt die termijn verlengd. U wordt daarover dan geïnformeerd en u wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw claim.

  • Het Maastricht UMC+ neemt bij de behandeling van uw schadeclaim de Wkkgz en de Gedragscode GOMA in acht. GOMA staat voor Gedragscode Openheid Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Ook wordt gewerkt conform het klachtenreglement Wkkgz van het Maastricht UMC+. U kunt het klachtenreglement vinden via de website van het Maastricht UMC+ of deze opvragen.


Beschadiging of vermissing eigendommen

Als sprake is van zaakschade, bijvoorbeeld beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, kan een beroep worden gedaan op de WA-verzekering van het Maastricht UMC+. U kunt  het Meldingsformulier beschadiging/vermissing eigendommen invullen en sturen aan:

Maastricht UMC+
Postadres: Postbus 1369, 6201BJ  Maastricht
Telefoon: 043 – 351 11 28 of 06 – 11 01 52 74
Of het ingevulde formulier mailen naar beveiliging@mumc.nl
Bezoekadres: P. Debijelaan 25, 6229HX  Maastricht (Provisorium)

Sluit de enquête