HSMR-cijfers 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks de HSMR-sterfte cijfers op basis van een selectie van de medische-administratieve gegevens van de Nederlandse ziekenhuizen. Het is een relatief cijfer dat iets zegt over het aantal patiënten in het ziekenhuis dat in het betreffende jaar in het ziekenhuis is overleden ten opzichte van het gemiddeld aantal overleden patiënten in alle andere ziekenhuizen in Nederland. Bij de berekening van de HSMR wordt rekening gehouden met enkele patiëntkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van hoofddiagnose, nevendiagnosen en urgentie van opname. 

Het gestandaardiseerde sterftecijfer van het Maastricht UMC+ voor 2022 is berekend op 107. Dit is gebaseerd op 23.817 klinisch opgenomen patiënten, van wie er 732 in het ziekenhuis zijn overleden (berekend over klinische opnames en langdurige observaties, exclusief COVID-19 patiënten). 
Omdat een eenjarig cijfer meer kans heeft op uitschieters, wordt ook een driejarig sterftecijfer berekend. Het resultaat over drie jaar (2020 - 2022) is 111. 

Binnen de HSMR-systematiek staat een score van 100 gelijk aan het landelijke gemiddelde, met een bandbreedte van 10 procent naar boven en beneden. Ziekenhuizen die tussen de 90 en 110 scoren hebben daarmee een gemiddeld sterftecijfer. Het eenjarig cijfer van de HSMR geeft een niet significante afwijking aan ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het cijfer 2020-2022 is licht verhoogd en wordt verklaard door het hoge cijfer in 2020. De oorzaak van de daling afgelopen twee jaar wordt vooral gevonden in specifiekere en volledigere registratie, met een zuiverder beeld tot gevolg. 

Tabel: HSMR 2022

Veel publicaties hebben aangetoond dat de HSMR niet eenvoudig eenduidig te berekenen en te interpreteren is. Het is geen rekenmodel dat een beeld geeft van de kwaliteit van zorg. Daartoe zijn uitkomsten van de zorg (overleving, complicaties maar ook patiënttevredenheid) ook van belang. 

De HSMR heeft een signaalfunctie en is van nut voor interne analyse. Middels periodiek dossieronderzoek en controle van de kwaliteit van registratie vindt deze analyse plaats en wordt hierop geacteerd.

Sluit de enquête