Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kwaliteit & patiëntveiligheid

HSMR- en SMR-cijfers 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks de HSMR-cijfers op basis van een selectie van de medische-administratieve gegevens van de Nederlandse ziekenhuizen. Het is een relatief cijfer dat iets zegt over het aantal patiënten in het ziekenhuis die in het betreffende jaar in het ziekenhuis zijn overleden ten opzichte van het gemiddeld aantal overleden patiënten in alle andere ziekenhuizen in Nederland. Bij de berekening van de HSMR wordt rekening gehouden met enkele patiëntkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van hoofddiagnose, nevendiagnosen en urgentie van opname. Binnen de HSMR-systematiek staat een score van 100 gelijk aan het landelijke gemiddelde, met een bandbreedte van 10 procent naar boven en beneden. Ziekenhuizen die tussen de 90 en 110 scoren hebben daarmee een gemiddeld sterftecijfer

Het gestandaardiseerde sterftecijfer van het Maastricht UMC+ voor 2019 is berekend op 116. Dit is gebaseerd op 25.959 klinisch opgenomen patiënten, van wie er 685 in het ziekenhuis zijn overleden. Omdat een eenjarig cijfer meer kans heeft op toevallige uitschieters, wordt ook een driejarig sterftecijfer berekend. Het resultaat over drie jaar (2017 - 2019) is 115. Zowel het eenjarig cijfer als het driejarig cijfer van het Maastricht UMC+ zijn hoger dan het landelijk gemiddelde.

tabel HSMR 2017-2019

De HSMR en de daarbij behorende diagnose-specifieke SMR-cijfers (Standardised Mortality Rate, standaardcijfers per diagnose-/patiëntengroep) geven de mogelijkheid de oorzaken van overlijden in het ziekenhuis dieper te analyseren. Uit de analyse van de HSMR en de SMR-cijfers van het Maastricht UMC+ komt naar voren:

  • Er in het ziekenhuis relatief veel palliatieve zorg wordt verleend;
  • Er ten opzichte van vergelijkbare ziekenhuizen een grotere groep oudere patiënten opgenomen is, vaak met een sociale indicatie waarbij al vanaf begin van de opname duidelijk is dat de opname niet gericht is op genezing maar op een waardig en draaglijk levenseinde;
  • Dat de gezondheidskarakteristieken van de Limburgse context onvoldoende worden gecompenseerd in de HSMR-berekeningssystematiek;
  • Dat de typische last-resortfunctie/tertiaire functie van een umc zwaar drukt op de HSMR;
  • Er een bovengemiddeld lange opnameduur is met tevens een trage doorstroom van patiënten naar een verpleeghuis of elders.

Veel publicaties hebben aangetoond dat de HSMR niet eenvoudig eenduidig te berekenen en te interpreteren is. Het is geen rekenmodel dat een beeld geeft van de kwaliteit van zorg. Daartoe zijn uitkomsten van de zorg (overleving, complicaties, maar ook patiënttevredenheid) ook relevant. Voor het duiden van de  cijfers zijn bijvoorbeeld de bevindingen van de Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP) die elk individueel sterfgeval in het ziekenhuis onderzoekt van groot belang.

De HSMR heeft een signaalfunctie en is van nut voor interne analyse.

Sluit de enquête