Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kwaliteit & patiëntveiligheid

HSMR- en SMR-cijfers 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks de HSMR-cijfers op basis van een selectie van de medische-administratieve gegevens van de Nederlandse ziekenhuizen. Het is een relatief cijfer dat iets zegt over het aantal patiënten in het ziekenhuis dat in het betreffende jaar in het ziekenhuis is overleden ten opzichte van het gemiddeld aantal overleden patiënten in alle andere ziekenhuizen in Nederland. Bij de berekening van de HSMR wordt rekening gehouden met enkele patiëntkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van hoofddiagnose, nevendiagnosen en urgentie van opname.

Het gestandaardiseerde sterftecijfer van het Maastricht UMC+ voor 2020 is berekend op 119. Dit is gebaseerd op 21.841 klinisch opgenomen patiënten, van wie er 661 in het ziekenhuis zijn overleden (berekend over klinische opnames en langdurige observaties, exclusief COVID-19 patiënten).  Omdat een eenjarig cijfer meer kans heeft op uitschieters, wordt ook een driejarig sterftecijfer berekend. Het resultaat over drie jaar (2018 - 2020) is 115.  Binnen de HSMR-systematiek staat een score van 100 gelijk aan het landelijke gemiddelde, met een bandbreedte van 10 procent naar boven en beneden. Ziekenhuizen die tussen de 90 en 110 scoren hebben daarmee een gemiddeld sterftecijfer. Zowel het eenjarig cijfer als het driejarig cijfer zijn voor het MUMC+ significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

COVID-19
2020 was een bijzonder jaar vanwege de COVID-19 pandemie die een grote impact heeft gehad op de ziekenhuiszorg. Vanwege de afwijkende aard van de COVID-19-opnamen en het feit dat er bij aanvang van de pandemie nog geen ervaring was met de behandeling van COVID-19, is in overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten om voor 2020 de opnamen met COVID-19 als hoofddiagnose uit te sluiten van de HSMR-berekening. Dat neemt echter niet weg dat de COVID-19 pandemie wel van invloed is geweest. Zo zijn patiënten die zijn opgenomen met COVID-19 als nevendiagnose (en als complicatie) wel meegenomen in het HSMR-berekenings-model. Ook het Maastricht UMC+ is hard getroffen door COVID-19. Hierdoor is de reguliere zorg in een vroeg stadium van de pandemie afgeschaald en zijn ten opzichte van voorgaande jaren relatief ziekere patiënten behandeld. Ook het aandeel acute opnamen, dat al enkele jaren geleidelijk stijgt, is in 2020 weer iets sterker toegenomen (van 57,3% in 2019 naar 61,9% in 2020). Dit zou mogelijk mede een gevolg kunnen zijn van de afschaling van de reguliere zorg in 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie. 

HSMR 2018-2020
HSMR 2018-2020

Veel publicaties hebben aangetoond dat de HSMR niet eenvoudig eenduidig te berekenen en te interpreteren is. Het is geen rekenmodel dat een beeld geeft van de kwaliteit van zorg. Daartoe zijn uitkomsten van de zorg (overleving, complicaties maar ook patiënttevredenheid) ook van belang. De HSMR heeft een signaalfunctie en is van nut voor interne analyse. Middels periodiek dossieronderzoek en controle van de kwaliteit van registratie vindt deze analyse plaats en wordt hierop geacteerd.

Sluit de enquête