Kosten behandeling

Zelf betalen?

In de volgende gevallen dient u de factuur of een gedeelte daarvan zelf te betalen:

 • de verrekening van het verplicht eigen risico
 • als sprake is van een eigen bijdrage
 • als sprake is van onverzekerde zorg
 • als u geen verwijzing heeft voor een afspraak in het ziekenhuis (bijvoorbeeld van de huisarts of een andere specialist) en op eigen initiatief een arts consulteert.

NIPT-test
De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de combinatietest. Vanaf april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de NIPT. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,00 gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Eigen risico

Bij de basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet hoort een verplicht eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Hierdoor betaalt u zelf een deel van de ontvangen zorg. Het verplicht eigen risico was in 2016 € 385,-. Voor 2017 is het eigenrisico ook vastgesteld op € 385,-.

Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal  € 500,-. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basiszorgverzekering. U betaalt dan dus maximaal € 875,- van de eerste zorgkosten.

De volgende zorgkosten tellen niet mee voor uw eigen risico:

 • de Huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost)
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering
 • Voorkeursgeneesmiddelen
 • Ketenzorg
 • Hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • Verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
 • Nacontroles van nier- en leverdonoren
 • Reiskosten van orgaandonoren
 • Zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico kan de zorgverzekeraar u vragen om een deel van uw behandeling zelf te betalen. Dit is afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent.
Het is daarom belangrijk dat u eerst uw polisvoorwaarden nakijkt of bij uw zorgverzekeraar informeert.

Onverzekerde zorg

U kunt een factuur van het Maastricht UMC+ ontvangen als u zorg heeft ontvangen m.b.t. 'onverzekerde zorg'. Landelijk is vastgesteld dat onverzekerde zorg betrekking heeft op zorg die buiten de basisverzekering valt. Bij een aantal zorgverzekeraars kunt u zich voor dergelijke behandelingen bijverzekeren.

Geen verwijzing

Zorgaanbieders dienen per 1 januari 2012 de gegevens van de verwijzer op te nemen op hun declaratie. Bij het consulteren van een specialist en/of een onderzoeksafdeling in een ziekenhuis dient u een verwijzing te vragen aan bijvoorbeeld uw huisarts, specialist (van het Maastricht UMC+ of een ander ziekenhuis), bedrijfsarts, optometrist, tandarts, verloskundige, etcetera.
Bij het consulteren op eigen verzoek zonder verwijzing, ontvangt u zelf de nota en dient u deze ook zelf te betalen.

Erkende verwijzers met ingang van  01 januari 2017 zijn:  huisarts, medisch specialist (van het Maastricht UMC+ of een ander ziekenhuis), sportarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdartsen, bedrijfsarts, psychiater (bij verblijf in een GGZ instelling), optometrist (naar oogarts), tandarts/orthodontist, verloskundige, SEH-arts, physician assistant, verpleegkundig specialist, tandprothetici (naar kaakchirurg), triage-audicien (naar KNO-arts), GGD arts voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek.

Wanneer ontvang ik een factuur?

Het Maastricht UMC+ streeft ernaar om facturen zoveel mogelijk rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar te sturen. Echter indien het gaat om onverzekerde zorg, dan ontvangt u zelf de factuur in plaats van uw verzekeraar.

Vragen over de zorgkosten