Kwaliteit & patiëntveiligheid

Indicatoren HSMR

Gestandaardiseerd sterftecijfer Maastricht UMC+ in 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent het sterftecijfer (Hospital Standardised Mortality Ratio, HSMR) op basis van een selectie van de medisch-administratieve gegevens van de ziekenhuizen. Bij de HSMR gaat het om een relatief getal, waarbij het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis wordt vergeleken met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Bij de berekening hiervan wordt rekening gehouden met enkele patiëntkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van de hoofddiagnose en de nevendiagnosen.

Binnen de HSMR-systematiek staat een score van 100 gelijk aan het landelijk gemiddelde, met een bandbreedte van 10 procent naar boven en beneden. Ziekenhuizen die tussen de 90 en 110 scoren hebben daarmee een gemiddeld sterftecijfer. Het gestandaardiseerd sterftecijfer (HSMR) van het Maastricht UMC+ voor 2016 is berekend op 121. In 2016 is het HSMR-cijfer gebaseerd op 28.406 klinisch opgenomen patiënten, van wie er 710 in het ziekenhuis zijn overleden.

Hoewel het aantal opgenomen patiënten in het Maastricht UMC+ toeneemt, is het absolute aantal overleden patiënten niet gestegen. Uit intern en extern onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van kwalitatief achterblijven van zorg. De hoge HSMR van het Maastricht UMC+ wordt verklaard vanuit kenmerken van de patiëntenpopulatie die onvoldoende gecorrigeerd worden in de HSMR- systematiek, variatie in de registraties die nadelig uitwerkt voor de HSMR en het relatief hoge aantal patiënten die opgenomen zijn omwille van palliatieve zorg.

Vele publicaties hebben aangetoond dat de HSMR niet eenvoudig eenduidig te berekenen en te interpreteren is. Het is geen rekenmodel dat een beeld geeft van de kwaliteit van zorg. Daartoe zijn uitkomsten van de zorg (overleving, complicaties maar ook patiënttevredenheid) veel meer van belang. Het Maastricht UMC+ ziet de HSMR dan ook als een hulpmiddel dat nog volop in ontwikkeling is en als signaalfunctie vooral intern van belang. Het MUMC+ hecht daarnaast veel waarde aan de analyses van de Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP), die elk sterfgeval in het ziekenhuis onderzoekt. Naar aanleiding van deze analyses is er geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van zorg in het MUMC+.

Lees meer in:

Wat vindt u van deze pagina?