Privacy

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener (artsen en verpleegkundigen). Zowel u als de hulpverlener hebben op grond van deze wet een aantal rechten en plichten.

Informatie en toestemming over de behandeling

U hebt recht op duidelijke informatie over onderzoeken, diagnoses en de behandeling van uw aandoening. De artsen zullen u voorlichten over eventuele risico’s van onderzoek en behandeling, over andere keuzemogelijkheden en over de vooruitzichten. Als patiënt beslist u uiteindelijk zelf of een bepaalde behandeling of onderzoek wordt uitgevoerd. Geef het duidelijk aan als u voor een bepaalde behandeling of onderzoek géén toestemming geeft. U kunt gebruikmaken van een schriftelijke wilsverklaring voor situaties waarin u denkt niet in de gelegenheid te kunnen zijn zelf te beslissen. U mag eventueel een ander aanwijzen die in voorkomende gevallen namens u beslist. Het is dan wel van belang dat u dit schriftelijk kenbaar maakt.

Recht op privacy

U kunt van het ziekenhuis verwachten dat men u met alle zorgvuldigheid behandelt, dat men rekening houdt met uw zelfstandigheid en uw levensbeschouwing en dat men uw persoonlijke gegevens als strikt vertrouwelijk beschouwt. Het ziekenhuis beschermt uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zoals gebruikelijk in één of meer persoonsregistraties opgenomen. In het Maastricht UMC+ is een privacyreglement van kracht. Hierin staan bepalingen die u inzicht verschaffen in de wijze waarop het Maastricht UMC+ uw medische gegevens registreert. Als u hierover vragen hebt kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, telefoonnummer 043-387 59 10.

Recht op inzage in en afschrift van het medisch dossier

U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Als u dit wilt doen, dan kunt u dit overleggen met de behandelend arts of verpleegkundige. Voor aanvragen van een afschrift van (een deel van) het medisch dossier, zie het hoofdstuk ‘Medisch dossier’ eerder in deze klapper.

Plichten

Naast de genoemde rechten hebt u als patiënt ook plichten. Het is belangrijk dat u de diverse hulpverleners alle benodigde informatie over uzelf geeft. Verder rekenen artsen en verpleegkundigen op uw volledige medewerking bij de behandeling die met u is afgesproken.

Wat vindt u van deze pagina?