Chris Arts

Dhr. Dr. J.J.C. Arts

Associate professor, Translationeel biomaterialen onderzoek

Aandachtsgebieden

Translationeel biomaterialen onderzoek

Contact

T: +31 (0)43 3881272
E: j.arts@mumc.nl

Over

(English text below)

Dr. Chris Arts is Universitair Hoofddocent Translationeel Biomaterialen Onderzoek bij de afdeling Orthopaedische Chirurgie Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en de Technische Universiteit Eindhoven (Faculteit Biomedische Technologie). Zijn Ph.D. proefschrift aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (2006) was gericht op de bruikbaarheid van calciumfosfaat-keramische materialen tijdens revisiechirurgie van heupprotheses met de botimpactie transplantatietechniek.

Zijn onderzoek is gericht op het translationele gebruik van biomaterialen bij vertraagde botgenezing, infectiepreventie & infectie behandleing, spinale fusie en behandeling van scoliose.

In zijn onderzoek maakt hij gebruik van hoge resolutie beeldvorming HRpQCT, PET-CT en PET-MR om de prestaties van een biomateriaal in klinische patiënten te evalueren.

Chris is co-auteur van verschillende boeken en meer dan 100 publicaties in internationale tijdschriften.

Het is een van zijn aangetoonde sleutelcompetenties om nieuwe multidisciplinaire en interdisciplinaire consortia van academische en industriële partners samen te brengen; waardoor wetenschappelijke disciplines worden overbrugd. Klinische impact maar ook maatschappelijke impact is altijd een noodzaak bij nieuwe subsidieaanvragen binnen deze consortia. Dr. Chris Arts is de projectleider en hoofdonderzoeker van het NWA DARTBAC-consortium (2021-2027), waar met 26 partners materiaaltechnologie wordt ontwikkeld om antimicrobiële resistentie tegen te gaan en infectiebehandeling en -preventie te ondersteunen. Hij is ook de hoofdonderzoeker van het EU Interreg Prosperos-project (2023-2027), waar samen met 15 partners 3D-geprinte implantaten en orthesen worden ontwikkeld.

Chris heeft een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO/BKO) en vervult onderwijsfuncties aan de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel begeleidt hij 15 promovendi, waarvan 11 als eerste begeleider.

In samenwerking met verschillende verenigingen is hij actief in het opzetten van nieuwe initiatieven op het gebied van biomateriaaleducatie voor zowel de academische wereld als de industrie. In 2018 richtte hij de Translational Orthopaedic Biomaterial Interest Group (TOBIG) op om meer bekendheid te geven aan voorlichting over materialen voor bottransplantaatvervanging (www.tobig.eu).

________________________________________________________________________________

Dr Chris Arts is an Associate Professor in Translational Biomaterials Research at the Department of Orthopaedic Surgery Maastricht University Medical Centre (MUMC) and Eindhoven University of Technology (Faculty Biomedical Engineering). His Ph.D. thesis at Radboud University Medical Centre Nijmegen (2006) focused on the usability of calcium phosphate ceramic materials during hip arthroplasty revision surgery with bone impaction grafting technique.

His research is focused on the translational use of biomaterials in delayed bone healing, infection prevention, spinal fusion and spinal deformity treatment.

In his research he utilizes high resolution imaging HRpQCT, PET-CT and PET-MR to evaluate biomaterial performance in patients. Chris has co-authored several books and over 100 publications in peer-reviewed international journals.

It is one of his demonstrated key competences to be able to bring together new multidisciplinary and interdisciplinary consortia of academic and industrial partners; thereby bridging scientific disciplines. Clinical impact but also societal impact is always a necessity in new grant proposals within these consortia. Dr Chris Arts is the project leader and principal investigator of the NWA DARTBAC consortium (2021-2027), where with 26 partners material technology is developed to act against antimicrobial resistance and to aid infection treatment and prevention. He is also the principal investigator of the EU Interreg Prosperos project (2023-2027), where 3D printed implants and orthoses are developed in conjunction with 15 partners.

Chris has a University Teaching Qualification (UTQ/BKO) and fulfills teaching roles at Maastricht University and Eindhoven University of Technology. He currently supervises 15 PhD students of which 11 as primary promotor.

In conjunction with several societies, he is active in setting up new initiatives in biomaterial education for both academia and industry. In 2018, he initiated the Translational Orthopaedic Biomaterial Interest Group (TOBIG) to raise more awareness about education relating to bone graft substitute materials (www.tobig.eu).

Sluit de enquête