Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

KEMTA

Evaluatie Experiment Artikel 36a Wet BIG geregistreerd mondhygiënist

Welkom op de website van het Evaluatieonderzoek Experiment Artikel 36a Wet BIG geregistreerd mondhygiënist.

De vragenlijsten voor de tweede nameting staan nu online.

Selecteer de vragenlijst die voor u van toepassing is via onderstaand overzicht van weblinks. 

  • U kunt de vragenlijst opslaan op uw eigen computer, invullen, opslaan en vervolgens mailen naar: onderzoek.taakherschikking@mumc.nl
  • U kunt de vragenlijst ook uitprinten, de papieren versie invullen en terug sturen (geen postzegel nodig) naar onderstaand adres.

Maastricht UMC+
Expertisecentrum Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek (KIO) Afdeling KEMTA
Oxfordgebouw niveau 2
T.a.v. mw. M Bessems
Antwoordnummer 126
6200 WC Maastricht

De vragenlijsten kunnen worden ingevuld tot en met 30 september 2021. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Evaluatieteam Taakherschikking MUMC+ via: onderzoek.taakherschikking@mumc.nl.

Voor het experiment worden alle geregistreerd mondhygiënisten, ingeschreven in het tijdelijk BIG register, uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De geregistreerd mondhygiënist benadert tandartsen en andere mondzorgverleners, waarmee samengewerkt wordt, en patiënten, waarbij een voorbehouden handeling is uitgevoerd, om een vragenlijst in te vullen.

Anoniem

Meewerken aan het onderzoek is strikt anoniem. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen, worden uiterst vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie en zullen uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt.

Hartelijke dank voor uw medewerking aan het evaluatieonderzoek!
Het onderzoeksteam Taakherschikking MUMC+.

Selecteer uw vragenlijst 

Informatie Evaluatie Experiment Art. 36a Wet BIG – geregistreerd mondhygiënist

Door middel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Maastricht UMC+, afdeling KEMTA /Patiënt & Zorg, beoogt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) antwoord te krijgen op de vragen: In hoeverre is het doelmatig en effectief om de zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan de geregistreerd mondhygiënist met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen en voor welke voorbehouden handelingen is dit doelmatig en effectief?

De geregistreerd mondhygiënist heeft een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid per 1 juli 2020 voor de volgende voorbehouden handelingen:

  • injecteren (het toepassen van anesthesie);
  • heelkundige handelingen (het behandelen van primaire caviteiten);
  • handelingen met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden (solo- en bitewing opnamen).

In opdracht van het Ministerie van VWS is via een nulmeting de situatie voorafgaand aan de start van het experiment in kaart gebracht en afgerond met het rapport ‘Nulmeting Evaluatieonderzoek Experiment Art. 36a Wet BIG’. U kunt het rapport downloaden.

Door vergelijking van de nulmeting en de metingen die plaatsvinden na het van kracht gaan van de AMvB, zal op termijn worden nagegaan in hoeverre het doelmatig en effectief is om een zelfstandige bevoegdheid voor bovengenoemde voorbehouden handelingen toe te kennen aan mondhygiënisten, alsook voor welke voorbehouden handelingen dit het geval is.

Tijdens de looptijd van het onderzoek, tot en met december 2023, worden de onderzoekers geadviseerd door een klankbordgroep, die in overleg met het Ministerie van VWS is samengesteld. In deze commissie zijn vertegenwoordigd: de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten); Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT); Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT); Patiënten Federatie Nederland (PFN); Register voor Preventieassistenten; Landelijk Overleg Opleidingen Mondzorg (LOOM) en Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

Sluit de enquête