Gespecialiseerde verpleegkundigen

Maastricht heeft een unieke positie in de zorg voor chronisch zieken / diseasemanagement. Op basis van goede afspraken tussen de 1e en 2e lijn en de inzet van de gespecialiseerde verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk wordt, in nauwe samenwerking met de thuiszorg, multidisciplinaire zorg geleverd. De patiëntenzorg en het onderzoek op dit gebied hebben de afgelopen jaren veel waardering en bekendheid opgeleverd. Deze zorg strekt zich uit over verschillende disciplines.

Astma en COPD

Binnen het azM kunnen sinds 1 oktober 2008 via de ketenpoli, die plaatsvindt op de Huisartsen Spoedpost Maastricht en Heuvelland, een longarts en de longverpleegkundige geconsulteerd worden voor de patiëntengroep COPD. De huisarts meldt deze patiënten aan.

De werkzaamheden van het team bestaan o.a. uit:

 • Medische diagnostiek.
 • Psychosociale diagnostiek.
 • Coördinatie van behandelplan.
 • De longverpleegkundige neemt de scholing van (nieuwe ) praktijkverpleegkundigen voor haar rekening en kan door de praktijkverpleegkundigen geconsulteerd worden.

Overige taken van de transmuraal longverpleegkundige zijn:

 • Verzorging van scholing t.a.v. andere zorgverleners betrokken bij de zorguitvoering van Astma en COPD.
 • Participatie in wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing.

Voor nadere informatie: Marleen Vaassen via de longpoli telefoonnummer: 043-3875500 

 

Diabetes

De diabetesverpleegkundigen zijn zowel in het Maastricht UMC+ als in de huisartsenpraktijken te consulteren. Educatie, zorginnovatie, consultatie en expertise zijn de kernactiviteiten van de diabetesverpleegkundige. Hierbij is goede samenwerking met de overige betrokken hulpverleners/instanties onlosmakelijk verbonden.

 • azM / Maastricht UMC+
  Binnen het azM / Maastricht UMC+ werken 4 diabetesverpleegkundigen, waarvan 1 kinderdiabetesverpleegkundige. Hun werkzaamheden bestaan onder andere uit consultvoering bij patiënten met diabetes op de diverse verpleegafdelingen en het houden van spreekuur en telefonisch spreekuur binnen de poli interne geneeskunde.

 • Eerste lijn
  De grootste groep diabetesverpleegkundigen is werkzaam in de eerste lijnszorg in de regio Maastricht en Heuvelland. Zij werken nauw samen met de huisarts en de praktijkondersteuner.

  De verpleegkundige taken :

 • Verpleegkundige anamnese, relevant lichamelijk onderzoek, diagnose en behandelplan.
 • Voorlichting, lifestyle, educatie en instructie hulpmiddelen met als doel optimaliseren van zelfmanagement.
 • Telefonische spreekuren.
 • Consultvoering zowel in de huisartsenpraktijk, tijdens huisbezoeken als in de polikliniek en verpleegafdelingen van het azM / Maastricht UMC+.
 • Inschakelen van (para-) medische zorg.
 • Verzorging van scholing t.a.v. andere zorgverleners betrokken bij de zorg voor diabetes.
 • Participatie in wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing tav chronisch zieken.

De medische taken
Door taakherschikking in de zorg worden taken van artsen overgenomen door verpleegkundigen, waar dit verantwoord kan:

 • Uitvoeren van jaarcontroles.
 • Instellen op bloedglucoseverlagende medicatie.
 • Aanpassen bloeddrukverlagende medicatie.
 • Aanpassen van cholesterolverlagende medicatie.

Nadere informatie: Mevr. S. Paulussen, tel: 043-3875669 Diabeteszorg Maastricht

 

Geriatrie

De geriatrische zorg zoals deze door het azM / Maastricht UMC+ geleverd wordt, vindt hoofdzakelijk plaats in de thuissituatie. Patiënten kunnen voor een geriatrische consultatie aangemeld worden door de huisarts of specialist. Het geriatrische team bestaat uit de internist geriater, de gespecialiseerde verpleegkundige geriatrie transmurale zorg en de gespecialiseerde verpleegkundige klinische zorg. De vraagstellingen waarmee de meeste patiënten door het geriatrische team gezien worden, zijn:

 • Medische diagnostiek.
 • Psychosociale problematiek.
 • Zorganalyse en zorgcoördinatie.
 • Een combinatie hiervan.

Afhankelijk van de vraagstelling kan de patiënt preklinisch, klinisch als post-klinisch gezien worden door de internist-geriater, de geriatrische verpleegkundige of door beiden. Gezien de complexiteit van de problematiek vindt er altijd overleg plaats tussen de arts en de verpleegkundige ten aanzien van het te voeren beleid. Als doel streven wij er naar om voor de patiënt zolang mogelijk de thuissituatie te handhaven. Hiervoor dient de zelfredzaamheid en de functionaliteit ten aanzien van de zorg op een zo hoog mogelijk niveau gebracht te worden. Dit resultaat trachten wij te bereiken door medische interventies in combinatie met het opstellen van een zorgplan. Dit zorgplan wordt zo ver begeleid totdat het gewenste resultaat bereikt is.

Voor nadere informatie: T. Martens, Gespecialiseerde verpleegkundige Geriatrie
Tel. 043-3877540
E-mail: tanja.martens@mumc.nl

 

Hartfalen

De zorg voor patiënten met hartfalen vindt plaats in de hartfalenpolikliniek en vanuit de afdeling transmurale zorg. De zorg wordt geleverd door drie hartfalencardiologen en acht hartfalenverpleegkundigen.

De spreekuren in de polikliniek worden uitgevoerd door een hartfalenverpleegkundige in samenwerking met een cardioloog. Bovendien bestaat er mogelijkheid tot het thuis bezoeken van ernstig zieke patiënten met hartfalen. Hierbij spelen de ernst van het hartfalen, evenals de instabiliteit en mobiliteit een rol. Bij de patiënten die thuis bezocht worden, is er intensieve samenwerking met de huisarts.

Als onderdeel van de zorg worden patiënten in hun thuissituatie begeleid via een telebegeleidingsysteem (de Health Buddy®). Van patiënten wordt verwacht dat zij het systeem gebruiken op de met hun afgesproken wijze. Gebruik van het systeem betekent dat zij informatie met betrekking tot hun toestand invoeren, zodat de betrokken zorgverleners op de hoogte zijn van de meest actuele toestand, zodat indien nodig de behandeling kan worden bijgesteld. Bovendien worden patiënten ondersteund in hun zelfzorg en kan door vroegtijdige bijstelling van de behandeling worden voorkomen dat patiënten opgenomen dienen te worden. Van 2007-2010 heeft, in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de ziekenhuizen van Heerlen en Sittard, een wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van telebegeleiding. Hierbij werd aangetoond dat patiënten minder ziekenhuisopnamen voor hartfalen hadden, minder angstig waren en minder tekenen van depressie vertoonden, meer kennis hadden over hun ziekte en een betere zelfzorg vertoonden. Een betere zelfzorg betekent dat een patiënt weet hoe hij kan herkennen als het mis dreigt te gaan en op het juiste moment de hulp van een professional inschakelt.

De functie van de hartfalenverpleegkundigen bestaat uit medische en verpleegkundige taken.

De verpleegkundige taken betreffen:

 • Dagelijks telefonisch spreekuur.
 • Poliklinische contacten met patiënten.
 • Huisbezoeken aan patiënten.
 • Patiënten educatie aangaande het ziektebeeld, leefregels en behandeling.
 • Ondersteuning van de mantelzorg.
 • Het inschakelen van paramedische zorg.
 • Het inschakelen van palliatieve zorg.
 • Ondersteuning lotgenotencontact.
 • Begeleiding tijdens revalidatie en het opvolgen van patiënten via de Health Buddy.

De hartfalenverpleegkundige speelt eveneens een rol bij het geven van onderwijs aan zorginstellingen en studenten en verleent medewerking aan zorgwetenschappelijk, medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

De medische taken betreffen:

 • Substitutie van medisch handelen; is gericht op het monitoren van de vullingstoestand en bestaat uit het afnemen van een medische anamnese en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en desgewenst het aanvragen van aanvullend onderzoek.
 • Voorts heeft de hartfalenverpleegkundige een rol in de behandeling, met name in de aanpassing van de medicatie bij over- of ondervulling en het titreren van medicatie om in een beperkt tijdsbestek een optimale behandeling te realiseren.

Het doel van de zorg voor patiënten met hartfalen is ernaar te streven dat patiënten een goede kwaliteit van leven hebben, waarbij een afname plaatsvindt van het aantal ziekenhuisopnames en een verkorting van de opnameduur.

Voor nadere informatie: 

Josiane Boyne,
Verpleegkundig Specialist Hartfalen / onderzoeker
Tel. 043-3875392
e-mail: j.boyne@mumc.nl 

 

Neuro-oncologie 

Een neuro-oncologie verpleegkundige is speciaal aangesteld voor de begeleiding van patiënten met een tumor in het centrale zenuwstelsel (de hersenen en ruggenmerg). Deze verpleegkundige werkt nauw samen met de neuroloog en de overige medische specialisten die betrokken zijn in het behandeltraject. Zij/hij draagt zorg voor voorlichting en informatie en daarnaast besteedt zij/hij aandacht aan de psychische en sociale problemen die zich kunnen voordoen bij patiënten met een hersentumor.

Patiënten, familie en verzorgers kunnen met alle onderwerpen die met de aandoening of de behandeling te maken hebben bij de neuro-oncologie verpleegkundige terecht, zowel tijdens als na de opname. In het bijzonder wordt bedoeld:

 • Vragen over de behandelingen, onderzoeken, operatie en medicijnen.
 • Hoe en wanneer zullen de onderzoeken plaatsvinden?
 • Wat mag ik wel of niet na de operatie?
 • Welke bijwerkingen kan ik verwachten van de behandelingen en medicijnen?
 • Informatie over patiëntenverenigingen.
 • Ook voor bemiddeling en inschakelen van andere hulpverleners zoals maatschappelijk werk, de diëtist of de psycholoog.

Het verpleegkundig spreekuur
Op donderdag van 14:00 uur tot 17:00 uur. Patiënten worden door de neuroloog, de neurochirurg, de oncoloog of de radiotherapeut verwezen naar het verpleegkundig spreekuur. Ook familie en verzorgers zijn van harte welkom. Het spreekuur kan worden bezocht voorafgaand of na het bezoek aan de arts, of er kan een afspraak worden gemaakt.

Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats in het Oncologiecentrum.

Het telefonisch spreekuur is op maandag 10.00 -11.00 uur (via het algemene telefoonnummer van het azM / Maastricht UMC+ 043-3876543 en dan vragen naar het sein 5260).

  

Reuma

De verpleegkundige zorgverlening van reumapatiënten vindt met name in het ziekenhuis plaats. In het azM / Maastricht UMC+ gebeurt dit middels spreekuren van een verpleegkundig reumaconsulent. Er kan ook een huisbezoek gebracht worden wanneer dit nodig is. De verpleegkundig reumaconsulent levert additieve zorg (care-aspecten van zorg) bij patiënten met reumatische aandoeningen, zoals:

 • Informatieverstrekking over ziektebeeld, leefregels, behandeling.
 • Begeleiding en ondersteuning bij het regelen van hulpmiddelen of voorzieningen.
 • Spuitinstructie.
 • Geven van groepsvoorlichting.
 • Geven van cursus zelfmanagement etc.

Overige taken zijn:

 • Coördinatie van zorg bij bepaalde behandelingen (Remicade).
 • Organisatie van zorgaspecten (bv. regelen MTX volgens protocol).
 • In het onderzoeksverband ondersteunen van diagnostiek van fibromyalgie.
 • Geven van onderwijs aan collega-verpleegkundigen en medische studenten.

De procedure van verwijzing
Patiënten worden verwezen door de medische specialisten (reumatologen, revalidatieartsen, internisten, orthopeden), door huisartsen, door paramedici (ergotherapeuten, fysiotherapeuten) of door anderen (patiëntenvereniging, lotgenoten).

Ook kunnen patiënten zelf contact opnemen.

Voor nadere informatie:
dhr. M. Elmacioglu
verpleegkundig reumaconsulent
tel. 043-3876502
E-mailadres: reumaconsulent.rvetz@mumc.nl

Sluit de enquête