Uw klacht indienen bij de Klachtencommissie

Als u een uitspraak wilt over de gegrondheid van uw klacht of als de overige mogelijkheden voor het indienen van een klacht niet tot het door u gewenste resultaat hebben geleid, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Maastricht UMC+. 

De klachtbehandeling door de Klachtencommissie is een formele, onafhankelijke procedure met een hoorzitting, waarbij beide partijen worden gehoord. Na de zitting vergadert de Klachtencommissie over de gegrondheid van uw klacht en komt tot een uitspraak.
U ontvangt hiervan na enkele weken schriftelijk bericht. De klachtenfunctionaris kan u nader informeren over de procedure en, indien gewenst, helpen bij het opstellen van uw brief. Zorgt u er voor dat u direct uw volledige klacht omschrijft en zo nodig bewijsmiddelen toevoegt. U kunt dit naderhand niet meer aanvullen.  

U kunt uw brief sturen naar: Maastricht UMC+, t.a.v. de Klachtencommissie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht. De klachtenfunctionaris zal dan contact met u opnemen.

De klachtencommissie
Plaats van de klachtencommissie in de klachtenopvang

De klachtencommissie behandelt klachten van klagers die hebben aangegeven geen prijs te stellen op bemiddeling van hun klacht of van klagers bij wie de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeftgeleid en die hebben besloten een oordeel over hun klacht aan de klachtencommissie te vragen.

Werkwijze van de klachtencommissie

Bij de klachtencommissie kunnen klagers binnen de wettelijke termijn of binnen de met klagers afgesproken termijn op een laagdrempelige wijze een oordeel krijgen namens de Raad van Bestuur van het MUMC+ over hun klacht. Laagdrempelig wil onder meer zeggen dat er aan de procedure geen kosten voor de klager zijn verbonden en er geen bijstand van een advocaat of andere belangenbehartiger nodig is. Het staat de medewerker of de patiënt uiteraard vrij om zich te laten bijstaan, maar dat is dan voor eigen rekening. Uitgangspunten van de klachtencommissie bij de behandeling van een klacht zijn onder meer de onpartijdige behandeling, het toepassen van hoor en wederhoor en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken partijen. De leden van de klachtencommissie hebben eengeheimhoudingsplicht. Tijdens een zitting zijn naast de voorzitter en de secretaris minimaal twee en in de regel nog vier andere leden of plaatsvervangende leden van de commissie aanwezig. In alle gevallen maakt een medicus deel uit van de klachtencommissie.

Procedure

Een klacht met betrekking tot de zorgverlening kan worden ingediend over gedragingen van medewerkers van Maastricht UMC+ of over personen of instellingen met wie Maastricht UMC+ is overeengekomen dat de klachtenregeling ook op hen van toepassing zal zijn. De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid en schadevergoeding. Schadeclaims worden behandeld door de verzekeraar van het ziekenhuis.

De voorzitter van de klachtencommissie kan besluiten een klacht niet in behandeling te nemen wanneer de klacht kennelijk ongegrond of kennelijk niet-ontvankelijk is. Dit kan o.a. het geval zijn bij anonieme klachten of klachten waarvan op voorhand duidelijk is dat deze iedere grond missen. De klager kan tegen het op voorhand niet in behandeling nemen van de klacht bezwaar aantekenen bij de klachtencommissie, die daarover vervolgens oordeelt in de gebruikelijke samenstelling behoudens de voorzitter. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. De klager wordt daarnaast gevraagd om de klachtencommissie toestemming te geven informatie in te winnen die voor de behandeling van de klacht van belang is en om zo nodig het patiëntendossier in te zien. Na ontvangst van de klachtbrief énde machtiging gaat de termijn bij de klachtencommissie lopen. 

Hoorzitting

De betrokken medewerkers krijgen een kopie van de klachtbrief en worden verzocht om een schriftelijke reactie op de klacht te geven. Voor aanvang van de zitting ontvangen alle betrokkenen, klagers enmedewerkers, het complete klachtdossier met klachtbrief en schriftelijke reacties. De klachtencommissie geeft de betrokkenen de gelegenheid om mondeling een toelichting te geven op een zitting van de commissie. De commissie kan zelf ook vragen stellen. De commissie kan ook leidinggevenden of andere zijdelings bij de klacht betrokken personen vragen om informatie te geven. Ten slotte kan de commissiezo nodig externe deskundigen raadplegen. Het blijkt dat een mondelinge behandeling van een klacht de commissie, maar ook de klager en de betrokken medewerkers, meer duidelijkheid geeft dan alleen de schriftelijke stukken. De klachtencommissie hecht er dan ook veel belang aan dat beide partijen op de zitting aanwezig zijn. Medewerkers zijn verplicht op de zitting te verschijnen en aan een goede en tijdige behandeling van de klacht mee te werken. In uitzonderingsgevallen kan de klachtencommissie op verzoek van de klager of van de medewerker besluiten hen apart van elkaar te horen of voor een schriftelijke afhandeling te kiezen.

De zitting van de klachtencommissie is niet openbaar. Het gebruik van opname- en audiovisuele apparatuur is niet toegestaan. De klager en de betrokken medewerker(s) mogen zich tijdens de procedure bij de klachtencommissie en tijdens de zitting door iemand laten vergezellen. Klagers nemen vaak een partner of ander familielid mee. Medewerkers kunnen desgewenst een beroep doen op de leidinggevende. 

Oordeel klachtencommissie

De klachtencommissie geeft namens de Raad van Bestuur schriftelijk een oordeel over de vraag of een klacht gegrond of ongegrond is. Dit oordeel heeft geen bindende kracht in die zin dat de klager en de betrokken medewerker er rechten aan kunnen ontlenen in een eventuele volgende procedure bij de rechter of een andere instantie. Over het oordeel wordt door de klachtencommissie niet inhoudelijk gecorrespondeerd. Indien klager het niet eens is met het oordeel, is er sprake van een geschil, dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Zorg die over het geschil een bindende uitspraak doet.

Advies

De klachtencommissie kan in de uitspraak een advies of aanbeveling aan de Raad van Bestuur geven, bijvoorbeeld om een bepaald onderdeel van de medische of verpleegkundige zorg of de omgang met patiënten te verbeteren. De Raad van Bestuur laat de klager en de commissie vervolgens weten of hij dit advies overneemt en of er naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie maatregelen worden genomen.

Sluit de enquête