Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Op alle met het Maastricht UMC+ gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De onderstaande algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het ziekenhuis/de specialist en de patiënt inzake ziekenhuisopname, en/of (poli)klinische behandeling, het leveren van goederen, het verrichten van diensten, het leveren van genees- en verbandmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens het ziekenhuis wordt verricht of wordt verstrekt en wordt berekend aan patiënten en andere natuurlijke- en rechtspersonen.

  • Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen of ten kantore van het Maastricht UMC+.
  • Het Maastricht UMC+ is in gevallen waarin daartoe naar zijn oordeel duidelijke aanleiding bestaat, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.
  • Bij niet-tijdige betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de debiteur, zonder het vereiste van enige aanmaning of ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en aan het Maastricht UMC+ verschuldigd: - vertragingsrente, volgens het wettelijke percentage, vanaf de vervaldag van het openstaand factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening; - administratiekosten, die bij deze gefixeerd worden op € 25,-.
  • Indien de debiteur in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de debiteur. In ieder geval is de debiteur in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien het Maastricht UMC+ hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de debiteur. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de debiteur.
  • In geval de debiteur in België woonachtig is, heeft het Maastricht UMC+ het recht de vordering aan de Rechtbank van Tongeren voor te leggen en is uitsluitend de Rechtbank van Tongeren bevoegd om van de vordering kennis te nemen.
Sluit de enquête