Uw patiëntgegevens digitaal beschikbaar voor uw huisarts

Om de medische informatieoverdracht tussen huisarts* en specialist te verbeteren heeft het Maastricht UMC+ samen met de regionale huisartsen een zogenoemde Huisartsenportal ontwikkeld. Dit levert voor patiënten veel voordelen op.

Snelle uitwisseling via internet

De huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland maken tegenwoordig gebruik van de Huisartsenportal van het Maastricht UMC+. Het gaat om een internetvoorziening die een snelle uitwisseling van bepaalde patiëntgegevens tussen ziekenhuis, specialisten en huisartsen mogelijk maakt. Deze portal vervangt het oude systeem waarmee de huisartsen voorheen inzage hadden in patiëntengegevens.
Ook de dienstdoende huisartsen krijgen op deze manier toegang tot deze patiëntgegevens. Dit geldt daarmee ook voor de huisartsen die dienst hebben op de Huisartsen Spoedpost Maastricht en Heuvelland.

Over welke gegevens gaat het?

Al uw gegevens zijn elektronisch opgeslagen in de administratie- en registratiesystemen van het Maastricht UMC+. Medische gegevens die uw huisarts op kan vragen, betreffen onder andere:

  • brieven van de specialist
  • laboratoriumuitslagen van bloed- of urineonderzoek
  • hartfilmpjes
  • verslagen van beeldvormende onderzoeken (o.a. röntgenfoto's)
  • overzichten van afspraken in het ziekenhuis
  • overzichten van opnames en ontslag

Voordelen

Omdat uw huisarts via de portal op elk moment inzage heeft in de gegevens van u als patiënt, is het mogelijk om de voortgang van uw behandeling nog beter te volgen en te bewaken.
Hierdoor kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar worden afgestemd. Fouten als gevolg van een verstoorde informatieoverdracht verminderen omdat zowel de specialist als de huisarts inzage heeft in dezelfde gegevens en de informatieoverdracht sneller gebeurt.

Privacy en beveiliging

Gegevens over patiënten zijn in de Huisartsenportal alléén te bekijken door de eigen en de dienstdoende huisarts. Om toegang te krijgen tot uw gegevens krijgt uw huisarts de beschikking over een strikt persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Het ziekenhuis registreert hiermee wie wanneer welke gegevens raadpleegt. Oneigenlijk gebruik van patiëntgegevens kan hiermee achterhaald worden.
Huisartsen en alle medewerkers van het ziekenhuis hebben sowieso wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoons- en patiëntgegevens. De inzage is dus strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis hanteert hierbij de regels die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Geen elektronisch patiëntendossier

De Huisartsenportal van het Maastrichtse ziekenhuis is géén elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is een beveiligde koppeling voor de uitwisseling van bepaalde gegevens over één patiënt tussen het ziekenhuis en de huisarts.

Bezwaar aantekenen

U kunt als patiënt, bijvoorbeeld om privacyredenen, bezwaar maken tegen de inzage in uw gegevens door uw huisarts, door uw gegevens te laten blokkeren. Bedenk echter dat als u bezwaar maakt tegen inzage, uw huisarts en dienstdoende huisartsen minder snel kunnen reageren op uw gezondheidssituatie. Dit kan juist van belang zijn in spoedeisende situaties. Bespreek daarom het afschermen van uw gegevens altijd eerst met uw specialist èn uw huisarts.

U kunt bezwaar maken tegen de inzage van uw medische gegevens door het Bezwaarformulier Inzage Huisartsenportal azM / Maastricht UMC+ in te vullen. Helaas is dit formulier tijdelijk niet te downloaden. Stuur uw bezwaar daarom schriftelijk op, zet uw handtekening erop en stuur het samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, per post naar:

Maastricht UMC+
Diagnostisch Centrum
t.a.v. dhr. P. Reinders
Postbus 5800
6202 AZ  Maastricht

Na ontvangst van uw bezwaar wordt de inzage in uw gegevens voor uw (dienstdoende) huisarts geblokkeerd en ontvangen u en uw huisarts een bevestigingsbrief. De blokkering blijft van kracht totdat u deze annuleert via een annuleringsverzoek. Dit kunt u indienen door hetzelfde formulier in te vullen. Ook bij de overstap naar een andere huisarts blijft de blokkering gehandhaafd.

Bezwaar aantekenen namens de patiënt

U kunt ook als partner of familielid van de patiënt bezwaar aantekenen. Vult u namens de patiënt de gegevens in, stuurt u dan ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf mee.
Indien u als wettelijk vertegenwoordiger (voogd, curator, mentor) of gemachtigde optreedt, dient u eveneens een schriftelijk bewijs hiervan mee te sturen.

Vragen

Voor vragen over de Huisartsenportal of het bezwaarformulier kunt u terecht bij het Diagnostisch Centrum van het Maastricht UMC+:

e-mail: p.reinders@mumc.nl
Telefoon: 043-387 5385. 

* Dit geldt ook voor geautoriseerde specialisten ouderengeneeskunde met een directe behandelrelatie.

Sluit de enquête