Wanneer een cursus of opleiding volgt bij het ziekenhuis, dan wij verwerken wij de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn. Dit zijn uw NAW-gegevens, maar ook uw studieresultaten. Deze gegevens worden volgens landelijke normen (wij zijn hiervoor gecertificeerd) beschermd en beveiligd. Zo zijn ze alleen toegankelijk voor bevoegde personen. 

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens hanteert het MUMC+ de volgende wettelijke uitgangspunten:

  • Het MUMC+ verwerkt uw gegevens alleen met het doel om een cursus/opleiding te verzorgen. Dit wordt doelbinding genoemd;
  • Wij verwerken uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant. Rechtmatig betekent dat er een rechtsgrond aanwezig moet zijn voor de verwerking. Voor u als cursist/student is deze rechtsgrond de overeenkomst die u met het MUMC+ hebt gesloten. Behoorlijk houdt in dat de verwerking op fatsoenlijke wijze gebeurt. Een transparante verwerking betekent dat wij u goed informeren over welke gegevens we van u verwerken en op welke manier;
  • Wij streven naar een juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat we ons inspannen om te zorgen dat de verwerkte gegevens zowel nauwkeurig als actueel zijn;
  • Voor onze dienstverlening verzamelen we niet meer gegevens dan welke hiervoor noodzakelijk zijn;
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

U kunt als cursist of student van het MUMC+ de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken, u kunt ze laten wijziging, aanvullen, maar ook vernietigen. Het is altijd mogelijk dat u vragen heeft over de wijze waarop het MUMC+ omgaat met uw privacy. Wanneer u deze vragen heeft of ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, hopen wij dat u dit aangeeft. We kunnen dan samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken. Ook kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het MUMC+ toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het mailadres: fg@mumc.nl. Hopelijk kunt op die manier uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Dit neemt niet weg dat u ook nog altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn te bereiken via het mailadres: klachten@mumc.nl.

Sluit de enquête