Privacyverklaring voor ouders

Wanneer verwerken wij gegevens van uw kind?

Wij verwerken persoonsgegevens van uw kind, zodra u uw kind bij ons inschrijft als patiënt. Dit doen wij omdat u namens uw kind een behandelingsovereenkomst sluit met het ziekenhuis. 

Alles wat we doen met de gegevens van uw kind in het kader van uw behandeling wordt verwerken genoemd. Hieronder valt het opslaan van de gegevens van uw kind in zijn of haar dossier, het aanvullen ervan, maar ook het vernietigen van de gegevens nadat de bewaartermijn is verstreken, valt hieronder. Ook het (rechtmatig) verstrekken van de gegevens 

Waarom gebruiken wij de gegevens van uw kind?

Wij verwerken gegevens van uw kind om uw kind de best mogelijke zorg te geven. Daarom noteren wij onder meer uw adresgegevens, de klachten van uw kind, de hulpvraag, de uitslagen van onderzoeken, verslagen van operaties, de (vermoedelijke) diagnose en het behandelbeleid. Ook noteren wij het burgerservicenummer om uw kind te kunnen identificeren. Dit is een wettelijke verplichting, waarmee we willen voorkomen dat we uw kind verwarren met een andere patiënt.

Hoe beschermen wij de gegevens van uw kind?

U mag van ons verwachten dat wij de gegevens die wij van uw kind verwerken goed beschermen. Dokteren en de andere medewerkers die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, mogen zijn of haar dossier alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling. Ook hebben alle hulpverleners een geheimhoudingsplicht. Verder zorgt het MUMC+ ervoor dat de computersystemen goed beveiligd zijn. Wij werken volgens landelijk vastgestelde beveiligingsnormen en zijn hiervoor gecertificeerd.

Inzage, kopie en vernietiging

Uw kind is jonger dan 12 jaar
U heeft het recht om het dossier van uw kind in het zien. U kunt de behandelend arts van uw kind u om inzage vragen. De arts zal hieraan meewerken. Alleen wanneer er bijvoorbeeld persoonsgegevens van anderen instaan, zoals een familielid van u, zal hij die informatie afschermen. Ook is het mogelijk een kopie van het dossier op te vragen en/of het dossier te laten vernietigen. Via deze link kunt u meer lezen over uw privacyrechten inclusief een aanvraagformulier wanneer u gebruik wil maken van uw rechten. 

Uw kind is ouder dan 12, maar jonger dan 16 jaar
U heeft samen uw kind het recht om het dossier van uw kind in te zien. Samen kunt u de behandelend arts om inzage vragen. De arts zal hieraan meewerken, behalve in de situatie dat u inzage wenst, maar uw kind aangeeft dat hij of zij dit niet wil. De arts zal dan goed naar uw kind luisteren en beoordelen of uw kind deze beslissing kan nemen. Vindt de arts dat uw kind deze beslissing kan nemen, dan krijgt u als ouder geen inzage. Wanneer inzage wordt gegeven zullen de  persoonsgegevens van anderen, zoals een familielid van u, worden afgeschermd om hun privacy te beschermen. Ook is het mogelijk om samen met uw kind een kopie van het dossier op te vragen en/of het dossier te laten vernietigen. Ook hier kijkt de arts weer naar van wie het verzoek afkomstig is (ouders en/of kind) en hoe het kind hierin staat, alvorens het verzoek gehonoreerd kan worden.

Uw kind is 16 jaar of ouder
Indien uw kind 16 jaar of ouder is, mag hij zelf beslissen of hij zijn dossier wil inzien, een kopie wil vragen en/of zijn dossier wil laten vernietigen. Hij of zij heeft dezelfde rechten als volwassen patiënten.

Onjuiste gegevens en aanvullingen

Wanneer u, met uw kind, signaleert dat zijn of haar persoonsgegevens niet juist zijn, dan is het belangrijk om dit door te geven. We hechten er grote waarde aan dat de persoonsgegevens juist zijn, dus stellen er zeer prijs op dat uw ons tijdig informeert over wijzigingen, zoals een nieuw adres of telefoonnummer. Tevens hebben u en uw kind het zogeheten recht van aanvulling. Dat betekent dat jullie bijvoorbeeld de mening van een tweede arts (second opinion) kunnen laten toevoegen aan het dossier of jullie eigen visie op de behandeling. U kunt dat aan de behandelend arts vragen. Wat hiervoor is opgemerkt over de leeftijdsgrenzen, geldt hier op dezelfde wijze.

Klachten

Het is altijd mogelijk dat u en soms ook uw kind niet tevreden zijn over de wijze waarop het MUMC+ omgaat met de privacy van uw kind. Wij hopen dat u en, voor zover van toepassing, uw kind dit bespreken met de behandelend arts, zodat hij samen met u en uw kind naar mogelijke oplossingen zoekt. U en, voor zover van toepassing, uw kind hebben echter altijd het recht een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn te bereiken via het mailadres: klachten@mumc.nl.. Ook kunt u bij vragen altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het mailadres: fg@mumc.nl.

Delen van gegevens

Soms deelt het MUMC+ de gezondheidsgegevens of andere persoonsgegevens van uw kind met anderen. Het uitgangspunt is dat dit met uw toestemming en/of die van uw kind gebeurt. In sommige gevallen is toestemming echter niet nodig of mogen wij toestemming veronderstellen. 

Uw toestemming en/of die van kind zijn bijvoorbeeld niet nodig als degene aan wie wij de gegevens verstrekken direct bij behandeling van uw kind betrokken is. Indien de huisarts uw kind naar het MUMC+ heeft verwezen en de specialist geeft hem naar aanleiding daarvan een terugkoppeling, dan mogen wij toestemming daarvoor veronderstellen. Wel kunt u en/of uw kind hiertegen bezwaar maken door tegen de specialist te zeggen dat u/jullie dit niet wenst/wensen. Daarnaast is het soms zo dat wij wettelijk verplicht zijn gegevens te delen. Ook in die situatie wordt u niet om toestemming gevraagd. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht bepaalde gegevens te delen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of met uw zorgverzekeraar. Ook moeten wij gegevens aanleveren voor kwaliteitsregistraties. Wanneer wij dat doen, proberen wij de privacy van uw kind daarbij zo veel mogelijk te waarborgen door bijvoorbeeld de gegevens van uw kind te versleutelen, zodat ze niet direct tot hem of haar te herleiden zijn.  Tot slot zijn gegevens soms zichtbaar wanneer er binnen het ziekenhuis (verplichte) audits, controles en visitaties plaatsvinden. Ook in dit geval doen wij er alles aan om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen. Zo tekent elke externe partij een geheimhoudingsverklaring of contract.

Wetenschappelijk onderzoek

Omdat het MUMC+ een universitair ziekenhuis is, wordt er ook veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Als uw kind in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek zullen u en uw kind, voor zover van toepassing, hierover uitgebreid geïnformeerd worden door de behandelend arts en zal toestemming hiervoor gevraagd worden aan u en, voor zover van toepassing, uw kind. Soms mogen  medische gegevens en lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of ontlasting dat is overgebleven na een onderzoek), onder bepaalde voorwaarden ook  voor onderzoek worden gebruikt zonder expliciete toestemming. Wel kunt u hiertegen bezwaar maken. De medische gegevens en het lichaamsmateriaal worden dan niet (meer) gebruikt in onderzoek.

 • Privacy uitgangspunten

  Bij het verwerken van de gezondheidsgegevens van uw kind en andere persoonsgegevens hanteert het MUMC+ de volgende wettelijke uitgangspunten:

  •  Het MUMC+ verwerkt gegevens altijd met het doel om een goede zorg te verlenen. Dit wordt doelbinding genoemd;
  • Wij verwerken de gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant. Rechtmatig betekent dat er een rechtsgrond aanwezig moet zijn voor de verwerking. Voor uw kind als patiënt is deze rechtsgrond de behandelingsovereenkomst die u met het MUMC+ namens uw kind hebt gesloten. Behoorlijk houdt in dat de verwerking op fatsoenlijke wijze gebeurt. Een transparante verwerking betekent dat wij u, en naar vermogen uw kind, goed informeren over welke gegevens we van uw kind verwerken en op welke manier;
  • Wij streven naar een juiste verwerking van de persoonsgegevens. Dit betekent dat we ons inspannen om te zorgen dat de verwerkte gegevens zowel nauwkeurig als actueel zijn;
  • Voor onze zorgverlening verzamelen we niet meer gegevens dan welke hiervoor noodzakelijk zijn;
  • Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houden in dat wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. 
Sluit de enquête