Privacyverklaring voor patiënten

Wanneer verwerken wij gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van u, zodra u zich bij ons inschrijft als patiënt. Dit doen wij omdat u als patiënt een behandelingsovereenkomst sluit met het ziekenhuis. Alles wat we doen met uw gegevens in het kader van uw behandeling wordt verwerken genoemd. Hieronder valt het opslaan van uw gegevens in uw dossier, het aanvullen ervan, maar ook het vernietigen van uw gegevens nadat de bewaartermijn is verstreken valt hieronder. Ook het (rechtmatig) verstrekken van uw gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts of uw zorgverzekeraar, valt onder het verwerken van uw gegevens

Doel van de verwerking?

Wij verwerken gegevens van u om u de best mogelijke zorg te geven. Daarom noteren wij onder meer uw adresgegevens, uw klachten, uw hulpvraag, de uitslagen van onderzoeken, verslagen van operaties, uw (vermoedelijke) diagnose en het behandelbeleid. Ook noteren wij uw burgerservicenummer, om u te kunnen identificeren. Dit is een wettelijke verplichting, waarmee we willen voorkomen dat we u verwarren met een andere patiënt.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

U mag van ons verwachten dat wij de gegevens die wij van u verwerken goed beschermen. Uw dokter en de andere medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Ook hebben zij allemaal een geheimhoudingsplicht. Verder zorgt het MUMC+ ervoor dat de computersystemen goed beveiligd zijn. Wij werken volgens landelijk vastgestelde beveiligingsnormen en zijn hiervoor gecertificeerd. Daarnaast wordt bijgehouden en gecontroleerd welke medewerkers met medische dossiers hebben gewerkt.

Inzage, kopie en vernietiging

U heeft het recht om uw gehele dossier in het zien. Een deel daarvan is inmiddels digitaal door u te bekijken via  MijnMUMC+ Ook aan uw behandelend arts kunt u om inzage vragen. Uw arts zal hieraan meewerken. Alleen wanneer er bijvoorbeeld persoonsgegevens van anderen instaan, zoals een familielid van u, zal hij die informatie afschermen. Ook is het mogelijk een kopie van uw dossier op te vragen en/of uw dossier te laten vernietigen. Via deze link kunt u meer lezen over uw privacyrechten inclusief een aanvraagformulier wanneer u gebruik wil maken van uw rechten. 

Onjuiste gegevens en aanvullingen

Wanneer u signaleert dat uw persoonsgegevens niet juist zijn, dan is het belangrijk om dit door te geven. We hechten er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens juist zijn, dus stellen er zeer prijs op dat uw ons tijdig informeert over wijzigingen, zoals een nieuw adres of telefoonnummer. Tevens heeft u het zogeheten recht van aanvulling. Dat betekent dat uw bijvoorbeeld de mening van een tweede arts (second opinion) kunt laten toevoegen aan uw dossier of u eigen visie op uw behandeling. U kunt dat aan uw behandelend arts vragen. 

Vragen en klachten

Het is altijd mogelijk dat u vragen heeft over de wijze waarop het MUMC+ omgaat met uw privacy. Wanneer u deze vragen heeft of ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan, hopen wij dat u dit bespreekt met uw behandelend arts. Hij kan dan samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken. Ook kunt u altijd contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het MUMC+ toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het mailadres: fg@mumc.nl. Hopelijk kunt op die manier uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Dit neemt niet weg dat u ook nog altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris.  De klachtenfunctionarissen zijn te bereiken via het mailadres: klachten@mumc.nl.

Delen van uw gegevens

Soms deelt het MUMC+ uw gezondheidsgegevens of andere persoonsgegevens met anderen. Het uitgangspunt is dat dit met uw toestemming gebeurt. In sommige gevallen is uw toestemming echter niet nodig of mogen wij uw toestemming veronderstellen. Uw toestemming is bijvoorbeeld niet nodig als degene aan wie wij de gegevens verstrekken direct bij uw behandeling betrokken is. Indien de huisarts u naar het MUMC+ heeft verwezen en de specialist geeft hem naar aanleiding daarvan een terugkoppeling, dan mogen wij uw toestemming daarvoor veronderstellen. Wel kunt u hiertegen bezwaar maken door tegen uw specialist te zeggen dat u dit niet wenst. Daarnaast is het soms zo dat wij wettelijk verplicht zijn gegevens te delen. Ook in die situatie wordt u niet om toestemming gevraagd. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht bepaalde gegevens te delen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of met uw zorgverzekeraar. Ook moeten wij gegevens aanleveren voor kwaliteitsregistraties. Dit gebeurt in de meeste gevallen met uw toestemming. Wanneer wij dat doen, proberen wij uw privacy daarbij zo veel mogelijk te waarborgen door bijvoorbeeld uw gegevens te versleutelen, zodat ze door de ontvanger niet tot u te herleiden zijn. Tot slot zijn uw gegevens soms zichtbaar wanneer er binnen het ziekenhuis (verplichte) audits, controles en visitaties plaatsvinden. Ook in dit geval doen wij er alles aan om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen. Zo tekent elke externe partij een geheimhoudingsverklaring of contract.

Wetenschappelijk onderzoek

Omdat het MUMC+ een universitair ziekenhuis is, wordt er ook veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Als u in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek zult u hierover uitgebreid geïnformeerd worden door uw behandelend arts en zal uw toestemming hiervoor gevraagd worden. In een enkel geval is uw expliciete toestemming niet noodzakelijk.  Soms mogen  medische gegevens en lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of ontlasting dat is overgebleven na een onderzoek), onder bepaalde voorwaarden ook  voor onderzoek worden gebruikt zonder expliciete toestemming. Wel kunt u hiertegen bezwaar maken. Uw medische gegevens en het lichaamsmateriaal worden dan niet (meer) gebruikt in onderzoek.

 • Privacy uitgangspunten

  Bij het verwerken van uw gezondheidsgegevens en andere persoonsgegevens hanteert het MUMC+ de volgende wettelijke uitgangspunten:

  • Het MUMC+ verwerkt uw gegevens altijd met het doel om een goede zorg te verlenen. Dit wordt doelbinding genoemd;
  • Wij verwerken uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant. Rechtmatig betekent dat er een rechtsgrond aanwezig moet zijn voor de verwerking. Voor u als patiënt is deze rechtsgrond de behandelingsovereenkomst die u met het MUMC+ hebt gesloten. Behoorlijk houdt in dat de verwerking op fatsoenlijke wijze gebeurt. Een transparante verwerking betekent dat wij u goed informeren over welke gegevens we van u verwerken en op welke manier;
  • Wij streven naar een juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat we ons inspannen om te zorgen dat de verwerkte gegevens zowel nauwkeurig als actueel zijn;
  • Voor onze zorgverlening verzamelen we niet meer gegevens dan welke hiervoor noodzakelijk zijn;
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houdt in dat wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. 
Sluit de enquête