Zorg na ontslag

Het Maastricht UMC+ streeft ernaar patiënten naar huis te laten gaan zodra dat mogelijk is. Het behandelend team beoordeelt dit en vraagt het transferpunt patiëntenzorg in consult.

Bij geplande opnames is het mogelijk dat u voor de opname door uw behandelend arts wordt doorverwezen naar de verpleegkundig consulent transferpunt. De consulent  zal dan voorafgaande aan de opname middels een telefonisch consult samen met u of uw mantelzorger inventariseren of u na de ingreep naar huis kunt met thuiszorg of dat het in uw specifiek geval beter is om elders te gaan herstellen.
Misschien heeft u na uw ziekenhuisopname of het bezoek aan de polikliniek of spoedeisende hulp zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling (zoals verpleeghuis, hospice, geriatrische revalidatie) of de inzet van hulpmiddelen. Het transferpunt patiëntenzorg MUMC+ helpt u met het organiseren van deze nazorg binnen de bestaande mogelijkheden en de huidige wet- en regelgeving.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw verblijf in het ziekenhuis misschien korter duurt dan u had gedacht. Uw arts informeert u zo snel mogelijk over de datum waarop u het ziekenhuis kunt verlaten. Dan kunt u uw familieleden tijdig op de hoogte stellen van uw ontslag uit het ziekenhuis. Ook uw huisarts krijgt bericht over uw ontslagdatum. U kunt voor vragen over nazorg contact opnemen met het transferpunt patiëntenzorg.

De verpleegkundig consulent transferpunt houdt bij het regelen van nazorg rekening met uw voorkeur voor een zorgaanbieder. Is die zorgaanbieder niet beschikbaar op het moment van uw ontslagdatum dan zoekt de  verpleegkundig consulent transferpunt in overleg met u een andere zorgaanbieder. Dit doen wij In samenwerking met het verwijsbureau Thuiszorgpunt Maastricht-Heuvelland waar een groot deel van de zorg-aanbieders in de regio bij zijn aangesloten

U kunt niet in het ziekenhuis wachten tot er plaats is in de zorginstelling of de thuiszorgorganisatie van uw eerste voorkeur. 

Email: transferpuntpatientenzorg@mumc.nl 
Telefonisch bereikbaar:  043 387 79 66
Centrale balie: volg route 7 (zie routeplanner)
Openingstijden: maandag - vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

 • Organiseren van zorg
  • De transferconsulent, is een gespecialiseerd verpleegkundige die zich specifiek bezig houdt met het regelen van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis of een na een bezoek aan de polikliniek. Zij is onderdeel van uw behandelteam en behartigd uw belangen en die van het ziekenhuis.
  • Zij inventariseert welke professionele zorg u nodig heeft en organiseert deze zorg samen met en voor u. Ook kunnen zij voor u indien nodig hulpmiddelen regelen.
  • Zij bespreekt in afstemming met u, en indien nodig met uw familie/naasten, wat de zorgvraag is op basis van de beperkingen die u heeft, rekening houdend met de geldige wet- en regelgeving en regelt deze vervolgens.
  Na ontslag uit het ziekenhuis

  Wanneer u zorg na ontslag nodig heeft zal de verpleegkundige op de afdeling u aanmelden bij het transferpunt patiëntenzorg. We streven ernaar de aanvraag de eerstvolgende werkdag in behandeling te nemen.De transferconsulent legt contacten met (thuis)zorgaanbieders en zorginstellingen.

  Voorafgaande aan een geplande opname

  Wij regelen nazorg voor u voorafgaande aan een geplande opname. 

  Na een bezoek aan de polikliniek of spoedeisende hulp

  Indien de behandelaar aangeeft dat thuiszorg geregeld moet worden dan kunt u zich melden bij het transferpunt patiëntenzorg.

  Informeren

  U kunt bij de transferconsulent, ook eventueel voorafgaande aan een opname,  terecht voor informatie over o.a.:

  • Het regelen of voorbereiden van zorg voorafgaande aan een opname 
  • De (wettelijke) mogelijkheden met betrekking tot zorg van bijvoorbeeld verpleeghuis zorg of thuiszorg
  • (Tijdelijke) opname in een zorginstelling
  • Palliatieve zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Het aanvragen van hulpmiddelen
  • Maaltijdvoorziening
  • Personenalarmering
  Regelen van hulpmiddelen

  Indien u voor kortere of langere tijd hulpmiddelen nodig heeft kan de transferconsulent de hulpvraag inventariseren, u adviseren en eventueel de hulpmiddelen voor u aanvragen. Hulpmiddelen die u tijdelijk nodig heeft, zijn te leen bij een thuiszorgwinkel.

  • Als u lid bent van een thuiszorgorganisatie of een ledenvereniging kunt u informeren of u de hulpmiddelen (deels) vergoed krijgt.
  • De transferconsulent kan een hoog-laag bed of een ander hulpmiddel van de thuiszorgwinkel voor u regelen. Dit kan alleen als er een medische noodzaak is.
  • Heeft u een hulpmiddel langer dan 26 weken nodig, dan kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel.

  Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid:

  Enkele thuiszorgwinkels:
  Samenwerking

  Het transferpunt werkt nauw samen met zorgpartners binnen en buiten de regio.

 • Personen alarmering:

  Alarmering is voor iedereen die zelfstandig wil wonen en toch hulp binnen bereik moet hebben. Met een personenalarmering voor thuis kunt u bij een noodgeval verbinding maken met directe hulp door de wijkverpleging of opvolging met eigen contactpersonen. Kijk voor verwijzing en informatie over vergoeding van personenalarmering op de website website van Rijksoverheid of vraag informatie aan via het WMO-loket van de gemeente waar u woonachtig bent. De aanvraag voor personenalarmering kan een aantal weken duren. Wij adviseren u daarom dit op tijd aan te vragen.

  Aanbieders in de regio Maastricht zijn
  Huishoudelijke hulp:

  Als u huishoudelijke hulp nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, dan kunt u deze ondersteuning aanvragen via het WMO-loket van de gemeente waar u woonachtig bent. De gemeente stelt samen met u vast wat u nodig heeft. U betaalt altijd een eigen bijdrage. De aanvraag voor huishoudelijke hulp kan enkele weken duren. Afhankelijk van uw zorgpolis bent u ook verzekert voor tijdelijke huishoudelijke ondersteuning b.v. na een operatie. Hiervoor zult u uw zorgpolis moeten checken.

  Maaltijdvoorziening of boodschappen doen:

  Als u (tijdelijk) niet kunt koken of boodschappen doen, kunt u maaltijden of boodschappen laten bezorgen. Er zijn maaltijdservices in uw omgeving. Informatie over wat u zelf kunt regelen en wat de gemeente voor u kan betekenen, vindt u op de website van de Rijksoverheid of vraag informatie aan via het Wmo-loket van de gemeente waar u woonachtig bent. De slager en de groenteboer verkopen vaak kant-en-klaar maaltijden. U kunt ook uw boodschappen door de supermarkt laten thuisbezorgen.

  Hulpmiddelen:

  Er zijn allerlei voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met een beperking makkelijker te maken. Het doel van deze hulpmiddelen is om de zelfredzaamheid in en om uw woning te bevorderen. 

  De vergoeding voor een zorg- en welzijnshulpmiddel hangt af van het hulpmiddel dat u nodig heeft. U kunt voor vergoeding informeren bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente. Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding van een hulpmiddel via de gemeente of via uw zorgverzekeraar, dan kunt u een zorghulpmiddel zelf kopen of huren. Kijk voor meer informatie over de vergoeding van hulpmiddelen op de website van de Rijksoverheid

  Enkele organisaties die hulpmiddelen aanbieden:
  • Medicura
  • Medipoint 
  • Vegro 
  Vervoer:

  U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer, ook als u naar een andere instelling gaat. Wanneer u een indicatie heeft voor ambulancevervoer wordt het vervoer geregeld door de verpleegafdeling, spoedeisende hulp of de polikliniek waar u op dat moment bent (opgenomen). De kosten hiervoor worden dan vergoed door uw zorgverzekeraar.
  Het transferpunt patiëntenzorg regelt geen vervoer. De kosten voor het gebruik van een taxi of rolstoeltaxi zijn voor eigen rekening. Bij gebruik van een rolstoeltaxi moet de rolstoel geschikt zijn voor rolstoelvervoer. U kunt hiervoor een rolstoel lenen bij een thuiszorgwinkel.

  Mantelzorg: zorg geboden door uw naasten (familie, vrienden, buren):

  De transferconsulent regelt professionele zorg als aanvulling op wat mantelzorgers voor u kunnen betekenen. Misschien heeft u straks hulp nodig met boodschappen doen, eten koken en het huishouden. Het is goed om vooraf aan een opname na te gaan wat de mantelzorgers voor u kunnen betekenen en dit vooraf te regelen. Zie voor meer informatie met betrekking tot mantelzorg ook de website van:

  De academie voor patiënt en mantelzorger:

  Maastricht UMC+ leert patiënten eenvoudige medische handelingen aan. Doel van deze academie voor patiënt en mantelzorger is om patiënten (en eventuele mantelzorgers) voor te bereiden op een snelle en verantwoorde terugkeer naar huis door hen te leren bepaalde eenvoudige medische handelingen zelf te verrichten. Hierdoor is de patiënt niet afhankelijk van een thuiszorgorganisatie.

  Persoonsgebonden budget (PGB):

  Bij een PGB heeft u zelf de regie over het regelen van de zorg en de bijbehorende kosten. Wanneer u al voor de opname een PGB voor verzorging of verpleging heeft is het belangrijk dit aan de transferconsulent te melden. De transferconsulent kan u adviseren over de zorg, zij kunnen echter geen PGB voor u aanvragen.  Zie hiervoor de website van het ministerie VWS:  regelhulp PGB.

 • Eigen bijdrage

  Voor zorg die door de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed, berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage. Op de website van het CAK vindt u een rekentool om een indicatie van uw eigen bijdrage te bereken en informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage in de zorg.

  Langdurige opname in een zorginstelling valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk vastgesteld en is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent deze bijdrage aan de hand van gegevens die bij de belastingdienst bekend zijn. Het transferpunt patiëntenzorg heeft een folder over de eigen bijdrage.

Patiënten-informatie

team transferpunt

v.l.n.r. en v.b.n.o:  Marina Hauben (verpleegkundig consulent), Marjon Dassen (assistent), Marie Jose Burema, Louis Penders, Michael Geelen,  Lily Heuts, Joyce de Rijk, Lilian Theunissen, Joyce Hartmans  (verpleegkundig consulenten), Cindy Botty (assistent), Rachel Veugen (verpleegkundig consulent), Sabine Paulussen (leidinggevende).

 

Sluit de enquête