Milieu- en energiebeleid

De zorg voor het milieu vormt bij Maastricht UMC+ een wezenlijk onderdeel van het ondernemingsbeleid. Naast naleving van de relevante milieu wet- en regelgeving probeert men de volgende doelstelling te bereiken: Het Maastricht UMC+ beschermt het milieu door het voorkomen, dan wel verkleinen van de negatieve invloed van de eigen bedrijfsactiviteiten op het milieu.

Hiertoe wordt aan de eigen bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde wijze invulling gegeven en de nadruk gelegd op preventie van milieubelasting en continue verbetering. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de milieucompartimenten (lucht, water & bodem) alsook aan de verantwoorde verwerking van afval. Concreet vertaald zich dit in de zorg voor energiegebruik, emissie naar de bodem, lucht en water, waterinname en -afvoer, biologische veiligheid en stralingsveiligheid alsmede afvalverwerking.

Om het milieu- en energiebeleid ten uitvoer te brengen is een coördinator aangesteld en worden er jaarlijks financiële middelen ter beschikking gesteld. Er wordt een milieuzorgsysteem onderhouden conform de norm ISO 14001. Dit milieuzorgsysteem zal jaarlijks worden bijgesteld en getoetst, zodat kan worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen en waar nodig zaken kunnen worden geoptimaliseerd of bijgesteld.

milieuvriendelijk kleine fotoprint
 • Voor het realiseren van het milieubeleid door het Maastricht UMC+:

  • Wordt voldaan aan relevante wet- en regelgevingen en worden branche afspraken nagekomen;
  • Worden passende en rendabele maatregelen uitgaande van de BBT (Beste Beschikbare Technieken) genomen;
  • Worden de relevante milieubelastende activiteiten gemeten, geregistreerd en gecontroleerd;
  • Worden goede relaties met derden onderhouden via onder andere voorlichting en het inspelen op wensen uit de omgeving;
  • Worden de medewerkers actief betrokken bij de uitvoering van het milieubeleid;
  • Wordt het elektriciteit, brandstof en waterverbruik beheerst;
  • Worden maatregelen genomen om milieu-incidenten t.a.v. bodem, water en lucht te voorkomen;
  • Wordt een milieuvriendelijk inkoopbeleid gevoerd.

  iso 14001
  Maastricht UMC+ streeft naar een continue verbetering van het milieu- managementsysteem. Hiertoe worden door de organisatie interne en externe ontwikkelingen op milieugebied gevolgd en onderzocht op toepasbaarheid in de organisatie. Jaarlijks worden er concrete milieu- en energiedoelstellingen vastgelegd waarin deze ontwikkelingen worden meegenomen om de milieubelasting te reduceren en het energieverbruik te minimaliseren. De nadruk ligt hierbij zoveel mogelijk op preventieve maatregelen. Aanvullend hierop wordt het milieumanagementsysteem jaarlijks door de directie besproken en beoordeeld en waar nodig bijgestuurd.
Sluit de enquête