Bestuur en Organisatie

Medezeggenschapsorganen

Cliëntenraad Maastricht UMC+

De cliëntenraad Maastricht UMC+ behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten in het Maastricht UMC+en ziet erop toe dat patiënten optimaal gehoord, geïnformeerd en behandeld worden. Daartoe geeft de cliëntenraad de Raad van Bestuur gevraagd (èn ongevraagd ) advies over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten. De cliëntenraad bestaat uit 9 leden die elk persoonlijk betrokken zijn bij het Maastricht UMC+, hetzij als (voormalig) patiënt, familielid, mantelzorger dan wel als lid van een patiëntenvereniging. De achtergronden van de leden zijn uiteenlopend; van student Gezondheidswetenschappen tot voormalig welzijnsdirecteur, van orthopedagoog tot docent hospitality. Elke zorginstelling in Nederland is verplicht een cliëntenraad in te stellen. Dit is wettelijk geregeld via de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De eerste cliëntenraad van het Maastricht UMC+ is in september 2014 geïnstalleerd door de Raad van Bestuur. De cliëntenraad is te bereiken via email clientenraad@mumc.nl en via postadres: Maastricht UMC+, t.a.v. Cliëntenraad, Postbus 5800 6202 AZ Maastricht.

Faculteitsraad 

De Faculteitsraad van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) is het door de medewerkers en studenten gekozen medezeggenschapsorgaan. De Faculteitsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de faculteit. Bovendien heeft de raad een instemmingsrecht met betrekking tot een aantal vastgestelde facultaire aangelegenheden. De Faculteitsraad FHML raad bestaat uit 18 leden; 6 vertegenwoordigers uit het wetenschappelijk personeel, 3 uit het ondersteunend personeel en 9 leden worden gekozen door en uit studenten van de FHML.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van het Maastricht UMC+ behartigt de (collectieve) belangen van de medewerkers, maar verliest daarbij het bedrijfsbelang niet uit het oog. De OR houdt zich bezig met ziekenhuisbrede en strategische vraagstukken, en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Voor de behandeling van bepaalde onderwerpen heeft de OR vaste commissies, te weten: de Commissie Sociaal Beleid, de Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu, de Commissie Financiën & Strategie, de Commissie Communicatie, de Verkiezingscommissie en de Agendacommissie. De OR telt 21 leden. De zittingstermijn is 4 jaar.
Naast de OR zijn er op decentraal niveau zogeheten Onderdeelcommissies (OC's) ingesteld. Van de OC-leden wordt verwacht dat zij op een positief kritische manier invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van hun organisatieonderdeel. Elke RVE (Resultaatverantwoordelijke Eenheid), stafdirectoraat en stafdienst waar meer dan 50 mensen werken, heeft een eigen OC. De zittingstermijn van de OC-leden is 4 jaar.

Stafconvent

Het Stafconvent wordt gevormd door de medische staf. Het doel van het Stafconvent is het, binnen het kader van de doelstellingen van het ziekenhuis, waarborgen van een optimale geneeskundige behandeling en verzorging van patiënten en het mogelijk maken van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+.

Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

De VAR is een onafhankelijk adviesorgaan van, voor en door verpleegkundigen. Op deze manier wordt de invloed van de verpleegkundige beroepsgroep op het voornamelijk inhoudelijk verpleegkundig beleid binnen de instelling vergroot. De VAR geeft vanuit een verpleegkundig en beroepsinhoudelijk perspectief gevraagd en ongevraagd advies. Het doel van de adviezen is het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg binnen een continu lerende organisatie.
De VAR neemt deel aan de Regionale VAR Limburg waarin alle verpleegkundige adviesraden van ziekenhuizen in Limburg vertegenwoordigd zijn. Zo worden contacten gelegd met verpleegkundigen in andere ziekenhuizen en kennis uitgewisseld. Ook landelijk breidt het netwerk zich uit, via LinkedIn en de landelijke VAR-netwerkdagen.