Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het azM houdt toezicht op de gang van zaken in het Maastrichtse ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur azM in het bijzonder. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur azM en beoordeelt hun functioneren.

De Raad van Toezicht van de UM ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de universiteit (waaronder de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences) en het beleid van het College van Bestuur van de UM. Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad van Toezicht UM een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het College van Bestuur UM.

De Raad van Toezicht van het academisch ziekenhuis Maastricht bestaat uit:

Prof. dr. R. Dassen, voorzitter

De heer Dassen is per 1 oktober 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en daarna, per 1 januari 2020, als voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Dassen is op dit moment werkzaam als Chief Financial Officer bij Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Hij is Lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en als Professor Auditing verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 

 


R. Dassen, lid Raad van Toezicht
Dhr. F. van Kasteren, lid

De heer Van Kasteren is voormalig partner bij KPMG N.V. te Amsterdam.

 

 

 


 F. van Kasteren, lid Raad van Toezicht
Mw. ir. ing. C. Moonen, lid

Mevrouw Moonen is momenteel lid van de Eerste Kamer voor D66 en bestuursvoorzitter van de brancheorganisatie Koninklijke NLingenieurs. Tevens is ze lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.
 

 


 


C. Moonen, lid Raad van Toezicht
Mw. prof. dr. A. de Smet, lid

Mevrouw De Smet is op dit moment medisch-wetenschappelijk manager en voorzitter van de Divisie Vitale Functies van het UMC Utrecht. Daarnaast is zij ook bestuurlijk actief. Met de benoeming van professor De Smet wordt onder meer invulling gegeven aan de binnen de Raad van Toezicht gewenste inhoudelijke kennis op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

 

 


Prof. dr. A. de Smet, lid Raad van Toezicht
Drs. Thomas van Elzakker, lid

Drs. Thomas van Elzakker is per 1 augustus 2022 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Maastricht UMC+/azM.  De heer Van Elzakker is momenteel Chief Executive Officer bij Fox Biosystems, een bedrijf dat bio-moleculaire testapparatuur en sensoren maakt welke in de biotechnologie worden gebruikt bij o.a. preklinisch onderzoek naar nieuwe medicijnen.

Thomas van Elzakker
Sluit de enquête