Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het azM houdt toezicht op de gang van zaken in het Maastrichtse ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur azM in het bijzonder. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur azM en beoordeelt hun functioneren.

De Raad van Toezicht van de UM ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de universiteit (waaronder de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences) en het beleid van het College van Bestuur van de UM. Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad van Toezicht UM een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het College van Bestuur UM.

Hiernaast kunt u het verslag 2022 van de Raad van Toezicht lezen, waarin de Raad van Toezicht terugblikt op het jaar 2022. Ook is hierin een lijst van nevenfuncties van de leden te vinden.

De Raad van Toezicht van het academisch ziekenhuis Maastricht bestaat uit:

Prof. dr. R. Dassen, voorzitter

De heer Dassen is per 1 oktober 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en daarna, per 1 januari 2020, als voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Dassen is op dit moment werkzaam als Chief Financial Officer bij Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Hij is Lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en als Professor Auditing verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 

 


R. Dassen, lid Raad van Toezicht
Drs. Thomas van Elzakker, lid

Drs. Thomas van Elzakker is per 1 augustus 2022 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Maastricht UMC+/azM.  De heer Van Elzakker is momenteel Chief Executive Officer bij MILabs B.V., een bedrijf dat ‘Molecular Imaging’-scanners maakt voor preklinisch onderzoek naar nieuwe medicijnen.

Thomas van Elzakker
Mw. ir. ing. C. Moonen, lid

Mevrouw Moonen is momenteel lid van de Eerste Kamer voor D66 en bestuursvoorzitter van de brancheorganisatie Koninklijke NLingenieurs. Tevens is ze lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW.
 

 


 


C. Moonen, lid Raad van Toezicht
De heer Drs. Jan-Paul Rutten, lid

De heer Rutten heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en zijn opleiding Heelkunde gevolgd in het Maastricht UMC+.
Sinds 2015 is hij Chief Executive Officer van de Gulpener Bierbrouwerij.

 

 

 


Mw. prof. dr. A. de Smet, lid

Mevrouw De Smet is op dit moment medisch-wetenschappelijk manager en voorzitter van de Divisie Vitale Functies van het UMC Utrecht. Daarnaast is zij ook bestuurlijk actief. Met de benoeming van professor De Smet wordt onder meer invulling gegeven aan de binnen de Raad van Toezicht gewenste inhoudelijke kennis op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

 

 


Prof. dr. A. de Smet, lid Raad van Toezicht
Sluit de enquête