Sponsor- en donatiebeleid Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ is een publiek maatschappelijke organisatie, met als een van de kerntaken het doen van onderzoek naar het voorkomen en genezen van ziekte. Daar is veel geld voor nodig en daarom is op initiatief van MUMC+ de Health Foundation Limburg (HFL) opgericht. Het is de taak van HFL om fondsen te werven voor onderzoek in o.a. het Maastricht UMC+. Aangezien onze organisatie zelf deze fondsenwervende behoefte heeft, vervullen wij in principe geen rol als sponsor of donateur van externe organisaties of initiatieven.

Slechts in enkele gevallen zal Maastricht UMC+ overwegen op te treden als sponsor, te weten:
  • Indien het een verzoek tot sponsoring in natura betreft en de gevraagde bijdrage bestaat uit het leveren van kennis en/of kunde. Vanuit onze maatschappelijke rol om kennis en kunde te ontwikkelen, kunnen wij deze ter beschikking stellen aan de maatschappij in de vorm van inhoudelijke bijdrages van onze medewerkers aan congressen, symposia, beurzen en lezingen die aan de invulling van onze maatschappelijke rol bijdragen. De voorkeur gaat daarbij uit naar (regionale) initiatieven die nauw aansluiten bij onze speerpunten (te weten hart- & vaatziekten, ademhalingsziekten, kanker, hersen- en zenuwziekten) of het bevorderen van de gezondheid van mensen in het algemeen.
  • Het Maastricht UMC+ kan besluiten tot financiële sponsoring of sponsoring in natura van initiatieven die bijdragen aan de opbouw van een sterk imago bij relevante arbeidsmarktpartijen en studenten.
  • Het Maastricht UMC+ kan besluiten tot sponsoring van teams van medewerkers, die deelnemen aan een sportevenement. Het betreffende evenement dient te passen in het beleid van Maastricht UMC+ Sport en Beweegt. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de vitaliteit van de medewerkers. Sponsoring vindt dan bijvoorbeeld plaats in de vorm van het(al dan niet gedeeltelijk of geheel) vergoeden van deelnamegelden en/of het beschikbaar stellen van teamkleding in de Maastricht UMC+ huisstijl.
Het Maastricht UMC+ sponsort nooit als:
  • er geen sprake is van een zichtbare tegenprestatie
  • het een sponsorverzoek t.b.v. een individuele medewerker betreft voor een(sport)evenement.

Sponsorverzoek indienen

Indien u meent dat u een verzoek heeft dat aan de voorwaarden voldoet en dat u derhalve graag in wilt dienen, kunt u dit per email richten aan: sponsoring.communicatie@mumc.nl.

Betreft het een verzoek vanuit of gericht op de doelgroep studenten, dan dient u dit verzoek te richten aan Afdeling Marketing & Communicatie Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, via
e-mail: eefje.peters@maastrichtuniversity.nl

Vermeld in uw aanvraag a.u.b. de volgende zaken:
  • namens wie u het sponsorverzoek indient (welke organisatie of organisatieonderdeel, welk team van medewerkers)
  • welk initiatief het betreft
  • welke bijdrage u concreet van Maastricht UMC+ vraagt
  • op welke manier het initiatief bijdraagt aan of past binnen de maatschappelijke rol van het Maastricht UMC+ en de criteria van het sponsorbeleid
  • welke tegenprestatie(s) geboden wordt/worden.
Sluit de enquête