Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Medezeggenschap

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het algemene belang van patiënten van het Maastricht UMC+. Wij willen dat er naar u wordt geluisterd en dat u goed wordt geïnformeerd, behandeld en bejegend.

clientenraad

Leden Cliëntenraad MUMC+. Van links naar rechts:

 • Angelique Rensink,
 • Judith Driesen (ambtelijk secretaris),
 • Gwenda Engels,
 • Martin Frankort,
 • Moniek Jaspers,
 • Wim Scheepens,
 • Lisanne Brands (vicevoorzitter),
 • Hannie Kroes (voorzitter),
 • Sabina Ledda.

Over de Cliëntenraad

Als patiënt van het MUMC+, wilt u graag de best mogelijke behandeling. Daarnaast is het belangrijk dat er goed naar u wordt geluisterd, dat u goede informatie ontvangt en dat u samen met de zorgverlener kunt beslissen over uw behandeling. Over al deze zaken maar ook over kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid praat de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur, vanuit het perspectief van de patiënt.

Medezeggenschap via de Cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten/patiënten is wettelijk geregeld via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De wet schrijft voor dat instellingen (waaronder ziekenhuizen) een cliëntenraad instellen die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behandelt. Met cliënten worden zowel (toekomstige) patiënten bedoeld als hun familie en bezoekers.
In de Medezeggenschapsregeling wordt invulling en uitvoering gegeven aan de medezeggenschap van cliënten/patiënten, zoals bedoeld in de Wmcz 2018. In deze regeling staan o.a. de taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad. De Medezeggenschapsregeling MUMC+ heeft de instemming van de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad regelt zijn werkwijze in het Huishoudelijk Reglement.

Hoe gaat de Cliëntenraad te werk?

Als Cliëntenraad gaan we uit van ziekenhuis brede signalen van patiënten, familieleden en bezoekers. Hierover spreken we in eigen kring maar ook met de Raad van Bestuur. Ook laten wij ons regelmatig bijpraten over actuele onderwerpen die de patiënt betreffen en nemen we deel aan bijeenkomsten en discussies.
Daarnaast volgen wij ook algemene regionale en landelijke ontwikkelingen en actualiteiten die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van zorg in het MUMC+.
De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten van patiënten. Bent u niet tevreden over de gang van zaken in het ziekenhuis in uw persoonlijke situatie, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Bij welke onderwerpen is de Cliëntenraad betrokken:

Enkele voorbeelden:

 • Patiëntenparticipatie en Persoonsgerichte zorg: dat u mee kunt denken en beslissen in de spreekkamer bij de arts. Dat de zorg samen met u wordt afgestemd op uw situatie.
 • patiëntenfeedback: dat er een open cultuur is waarbij u uw mening mag geven en dat mede daardoor de zorg verbetert.
 • catering/maaltijden: dat er voldoende keuze is en dat de maaltijden op een gastvrije manier worden aangeboden.
 • eHealth: dat uw brieven en uitslagen snel toegankelijk zijn in het zorgportaal Mijnmumc.nl zodat u altijd zelf ook snel inzicht heeft in uw eigen dossier.

Adviezen van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die het gemeenschappelijk belang van patiënten van het Maastricht UMC+ raken. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • de ontwikkeling van de organisatie naar acht centra voor patiëntenzorg,
 • een nieuw voedingsconcept voor patiënten,
 • de samenwerking met andere zorginstellingen,
 • de klachtenregeling voor patiënten,
 • de jaarrekening en de begroting.

Leden van de Cliëntenraad

De meesten zijn of waren zelf patiënt, anderen zijn op een andere manier betrokken bij het Maastricht UMC+. Verschillende leden zijn aangesloten bij een patiëntenvereniging of anderszins betrokken bij een patiëntenbeweging.
Onze achtergronden zijn uiteenlopend en liggen o.a. op financieel, HR- en bestuursterrein. Ook het kennisveld van psycho-geriatrie, ict, privacy, verloskunde en (wetenschaps)communicatie is vertegenwoordigd. We doen het werk voor de Cliëntenraad vrijwillig naast ons dagelijkse werk. De leden zijn:

 • Hannie Kroes, voorzitter
 • Lisanne Brands, vicevoorzitter
 • Marcel Douven, lid
 • Gwenda Engels, lid
 • Martin Frankort, lid
 • Moniek Jaspers, lid
 • Angelique Lahaut-Boumans, lid
 • Stefan Maassen, lid
 • Wim Reinartz, lid
 • Angelique Rensink-Herben, lid
 • Wim Scheepens, lid
 • Ellen Sleebe, lid

De leden worden geworven via een openbare procedure en benoemd door de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+.
De Cliëntenraad wordt ondersteund door Judith Driesen, ambtelijk secretaris.

Meer informatie, vragen

Wilt u meer weten over (het werk van) de Cliëntenraad? Lees dan onze nieuwe vouwfolder ‘De Cliëntenraad in vogelvlucht’.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar clientenraad@mumc.nl

Jaarverslag Cliëntenraad 2021

Bekijk hier het Jaarverslag van de Cliëntenraad van het MUMC+ 2021

Sluit de enquête