De Cliëntenraad (CR) is er voor álle patiënten (en hun naasten) van het Maastricht UMC+. Wij willen dat er naar u wordt geluisterd en dat u goed wordt geïnformeerd en behandeld. En vooral dat het om u als mens gaat!
De Cliëntenraad is een wettelijk medezeggenschapsorgaan en komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. Dit doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur over tal van onderwerpen die van belang zijn voor de patiëntenzorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om de relatie tussen de patiënt en de zorgprofessional, kwaliteit & veiligheid, het voedingsbeleid, digitale zorg en patiëntenservice.

Wie zijn wij?

Als Cliëntenraad willen wij zoveel mogelijk representatief zijn voor de patiënten uit de regio. We zijn met negen leden. Iedereen weet wat het betekent om patiënt te zijn (of mantelzorger) in het ziekenhuis. We hebben allemaal een andere deskundigheid en persoonlijke achtergrond.

Hoe werken wij?

Wij zijn allemaal vrijwilligers. De meesten van ons doen het werk voor de Cliëntenraad naast een baan. De CR vergadert vijf keer per jaar met de Raad van Bestuur en de directeur Patiëntenzorg en vijf keer in eigen kring. Maar we kennen ook andere werkwijzen zoals deelname aan een werk- of projectgroep, gesprekken met individuele medewerkers of afdelingen. Soms worden we hiervoor gevraagd, maar we nemen ook zelf het initiatief.
Daarnaast volgen wij ook algemene regionale en landelijke ontwikkelingen en actualiteiten die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van zorg in het MUMC+.
De belangrijkste vragen die de Cliëntenraad bij alles stelt zijn:

 • Wat verandert er voor de patiënt (in positieve en negatieve zin) en wat betekent dit?
 • Hoe en op welk moment wordt de patiënt geïnformeerd?
 • Hoe worden eventuele negatieve gevolgen opgevangen of beperkt?
 • Hoe worden patiënten betrokken?

We vinden het nuttig en prettig om in contact te zijn met ‘echte patiënten’. Dat doen we bijvoorbeeld via de contacten met de verschillende patiëntenpanels, zoals b.v. het patiëntenpanel van het Maastricht Comprehensive Cancer Center (MCCC).
Ook maken we gebruik van de uitkomsten van de PatiëntErvaringsMonitor.

Contact

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar clientenraad@mumc.nl
De Cliëntenraad behandelt geen individuele zaken of klachten. Voor een klacht over bijvoorbeeld een afdeling of een medewerker in het ziekenhuis is er een klachtenprocedure.

Onze visie en missie
Visie

Alle patiënten doen ertoe.

Missie

De Cliëntenraad van het MUMC+ bevordert dat patiënten optimaal gehoord, geïnformeerd, behandeld, bejegend en betrokken worden.
De Cliëntenraad vertegenwoordigt en behartigt hierin de belangen van alle patiënten.*
*Met patiënten heeft de Cliëntenraad ook de familie en begeleiders van de patiënt voor ogen.

Beeldmerk
Onze focuspunten

De komende jaren vraagt de Cliëntenraad vooral aandacht voor:

 • Elke patiënt is uniek! De Cliëntenraad vindt dat de zorg afgestemd moet zijn op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van de patiënt. Én dat deze zorg gebaseerd is op Samen Beslissen. Dat de patiënt samen met zijn zorgverlener afspreekt welke zorg hij krijgt.

 • Door het invullen van vragenlijsten kunnen patiënten laten weten wat hun ervaringen zijn met de zorg. De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat de resultaten hiervan worden meegenomen in het leren en verbeteren van zorg.

 • Patiënten moeten informatie kunnen begrijpen en toepassen. Dan gaat het b.v. om brieven en patiëntenfolders. Tegenwoordig is veel communicatie ‘digitaal’: beeldbellen met de arts, het online invullen van een vragenlijst, thuis je bloeddruk meten en doorgeven. Ook hier moeten patiënten mee om kunnen gaan. Weten hoe het werkt! Bij elkaar heet dit: ‘gezondheidsvaardigheden’. De Cliëntenraad vindt dat álle patiënten moeten kunnen meedoen. Ook degenen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven of met een computer overweg kunnen. Zorgverleners moeten hier oog voor hebben. 

 • Het is belangrijk dat patiënten zelf mee kunnen denken en beslissen. Natuurlijk over hun eigen behandeling. Maar ook als het gaat om zaken die voor veel meer patiënten gelden, moeten patiënten worden betrokken. Zij zijn immers ‘ervaringsdeskundig’. 
  In verschillende centra zijn er al patiëntenpanels, zoals het Hart + Vaatpanel en het  patiëntenpanel van het Maastricht Comprehensive Cancer Center (MCCC). Er is ook een Kinderadviesraad. De CR pleit ervoor dat elk van de acht centra voor patiëntenzorg een eigen patiëntenpanel heeft.
   

Sluit de enquête